Decyzje ZRID - 2016 - Wydane przez Wojewodę Lubelskiego - 5 ostatnich (kopiuj)

W dniu dzisiejszym odbywa się XLIII sesja Rady Miasta Lublin  ( 4 września 2014) .  Obrady będą miały miejsce w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, w Ratuszu przy placu Władysława Łokietka 1 o godz. 9:00. Prezentujemy porządek obrad sesji. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu: XLII sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku;
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na
dzień 30 czerwca 2014 r.;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. odwołania Pani Grażyny Król z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie;

7.2. realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie – projekt mieszkańców;

7.3. obrony miejsc pracy kupców z al. Tysiąclecia i ul. Ruskiej poprzez budowę hali targowej przy ul. Ruskiej i modernizację tzw. „Zielonego Rynku” w związku z planowaną rewitalizacją Podzamcza – projekt mieszkańców;

7.4. odstąpienia od zamiaru budowy hali targowej na rzecz stworzenia na terenie istniejącegoplacu targowego przy ul. Ruska 4/6 w Lublinie i terenów przyległych targowiska poprzez zmodernizowanie i powiększenie stanowisk handlowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dostosowanie go dla osób kupujących i niepełnosprawnych – projekt mieszkańców;

7.5. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska oraz w rejonie Dworca PKP;

7.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI w obszarze Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz ze strefą ochronną;

7.7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulic: W. Orkana, Hetmańska i Szaserów;

7.8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obejmującego południową część ośrodka usługowego „Centrum Zana” w rejonie ulic: Filaretów i Pana Balcera;

7.9. zmiany uchwały nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – projekt grupy radnych;

7.10. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7.11. zmiany uchwały nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

7.12. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;

7.13. uchwały zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

7.14. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe;

7.15. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1062/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Gminie Lubartów;

7.16. zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy;

7.17. wyrażenia woli budowy nowych budynków komunalnych;

7.18. wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Lublin w spółce Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie;

7.19. wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin;

7.20. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej 2;

7.21. wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej służebnością przesyłu na rzecz Gminy Wólka;

7.22. zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną w Lublinie przy ul. Kurantowej 5;

7.23. rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Niepodległości;

7.24. zmiany uchwały nr 1037/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin położonych
w Lublinie przy ul. Tatarskiej i Niskiej;

7.25. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin;

7.26. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin;

7.27. zmiany uchwały nr 726/XXIX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy al. Wincentego Witosa 42A i ul. Pancerniaków 31A;

7.28. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin;

7.29. pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2352L – ul. Kapucyńskiej, poprzez wyłączenie z użytkowania działki 70/1 (obr. 36 – Śródmieście, ark. 5);

7.30. uchwały zmieniającej uchwałę nr nr 686/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lublin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7.31. zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej Miasta Lublin z Miastem Tbilisi (Gruzja);

7.32. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

7.33. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

8. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 189.

9. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16 czerwca – 22 sierpnia 2014 r. oraz informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 25 sierpnia – 4 września 2014 r.

10. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin.
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM LUBLIN

 

.

Zawsze możesz zgłosić nam swój problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com