Decyzje ZRID - 2016 - Wydane przez Wojewodę Lubelskiego - 5 ostatnich (kopiuj)

Projekt planu zagospodarowania Śródmieścia w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki jest już gotowy i wyłożony do wglądu publicznego. Dokument uwzględnia ochronę zabytków, zachowanie Placu Czechowicza oraz tzw. Placu przed PDT-em, realizację nowej zabudowy usługowej, w tym rozbudowę teatru.

Wyłożenie do wglądu publicznego potrwa do 12 listopada. Tego dnia zorganizowana zostanie dyskusja publiczna nad rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie planu. Termin składania uwag do projektu planu upływa 26 listopada.

 

Prezentowany projekt planu zagospodarowania jest dopełnieniem dla Placu Litewskiego w koncepcji, którą chcemy realizować w procesie inwestycyjnym. Pracujący nad nim zespół dochował szczególnej staranności, by dobrze wkomponował sie w reprezentacyjne centrum miasta. Zależy nam na atrakcyjnym zagospodarowaniu Śródmieścia. Przedstawiliśmy założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulic Karkowskie Przedmieście, Kapucyńska, Narutowicza, Peowiaków oraz Kościuszki. Plan poddany był szczegółowej analizie, aby projekt dobrze wpisał się w ścisłe centrum Lublina, zabezpieczał jego wartości widokowe, chronił obiekty zabytkowe oraz eliminował dysfunkcję przestrzeni miejskiej. Projekt został wyłożony do wglądu publicznego, można się z nim zapoznać w Wydziale Planowania do 12 listopada oraz przedstawić swoje uwagi dotyczące proponowanych rozwiązań. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

 

Obszar i cel opracowania

Obszar objęty opracowaniem (a w szczególności rejon domu towarowego) od 2003 r. nie posiada planu miejscowego i dlatego był przedmiotem kilku prób uruchomienia procesów inwestycyjnych w drodze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Powstawały tu koncepcje zainwestowania w sposób nie do końca przemyślany, bez prawidłowego rozpoznania uwarunkowań i zbadania wpływu inwestycji na bliższe i dalsze otoczenie, a przez to konfliktogenne, jak również zagrażające tożsamości ważnego dla miasta, historycznego obszaru. Jest to obszar szczególny, położony w sercu Śródmieścia, w bezpośrednim sąsiedztwie rewaloryzowanego Placu Litewskiego, na granicy Pomnika Historii. W obrębie tego kwartału znajdują się ważne obiekty o znaczeniu zarówno historycznym i kulturowym, jak i istotne dla dalszego funkcjonowania centrum miasta.
Prawidłowe określenie uwarunkowań i wytycznych dla inwestowania w takim miejscu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwalenia planu miejscowego, dlatego w dniu 6 września 2012 r. Rada Miasta na wniosek Prezydenta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału ulic Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Preyzdenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków i Tadeusza Kościuszki.

Rys historyczny

Kwartał będący przedmiotem opracowania w czasach historycznym ulegał wielokrotnym, znacznym przekształceniom. Położony przy trakcie krakowskim, na zachód od średniowiecznego miasta. Przeznaczony był pod działki rolne, gdzie po zbudowaniu kolejnej linii wałów powstała dość zwarta drewniana zabudowa. W tym miejscu w XVIII w. z fundacji Sanguszków wybudowany został zespół kościoła i klasztoru oo. Kapucynów wraz z rozległymi ogrodami. Kolejny moment przemian to kasacja gruntów klasztornych i rozwój nowej, obrzeżnej zabudowy śródmiejskiej pod koniec XIX i na początku XX w. Ostatnie istotne zmiany wiązały się z wyburzeniem części zabudowy zniszczonej w okresie II Wojny Światowej, co pozwoliło na ponowne otwarcie widokowe na zabytkowy kościół i klasztor oraz powstanie PDT‑u.

Stan obecny

Obecnie zarówno w obszarze opracowania planu, jak i w całym śródmieściu zauważalny jest negatywny trend zanikania funkcji centrotwórczych i wyludniania, między innymi w wyniku wyprowadzenia usług na obrzeża miasta do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Dlatego niezwykle istotne, obok ochrony wartość krajobrazowych i obiektów zabytkowych jest zapewnienie możliwości rozwoju tu funkcji centrotwórczych, w tym handlowo-usługowych oraz wszelkich innych atrakcyjnych dla mieszkańców, a także dalszy rozwój usług kultury związanych między innym z Teatrem Osterwy. 

Przebieg prac planistycznych
 
Na potrzeby projektu planu przeprowadzono szereg badan i szczegółowych analiz w tym m.in. - analizy historycznych przekształceń rejonu opracowania, analizy dotyczące wskaźników wysokości, intensywności, powierzchni zabudowy kwartału opracowania oraz kwartałów w sąsiednich rejonach miasta, szczegółowa inwentaryzacja urbanistyczna, analizy widokowe z różnych punktów i obszarów miasta, a także operat geodezyjny. Prace te pozwoliły na sformułowanie wytycznych do projektu na bazie których powstała koncepcja, a następnie projekt planu. Jednocześnie prace podlegały konsultacjom wewnętrznym - międzybranżowym, międzywydziałowym oraz zewnętrznym - np. ze służbami Wojewody Lubelskiego.
 
Następnie projekt planu przedstawiono do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, a po uzyskaniu opinii przedłożono do uzgodnień i opinii instytucjom i organom upoważnionym do uzgadniania projektów planów miejscowych oraz jednostkom dodatkowym - w sumie plan przedłożono do zaopiniowania 41 organom, instytucjom i jednostkom.
Obecny etap prac planistycznych to wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego, które odbywa się od 20 października 2014 r. do 12 listopada 2014 r. W dniu 12 listopada 2014 r. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, a uwagi do projektu można składać do dnia 26 listopada 2014 r.
Projekt planu uwzględnia ochronę obiektów zabytkowych oraz zachowanie charakterystycznych cech kwartału, w tym Placu Czechowicza oraz tzw. Placu przed PDT-em. Projekt umożliwia zarówno zachowanie budynku projektu Tadeusza Witkowskiego, jak i jego wymianę tj. realizację nowej zabudowy usługowej (w tym rozbudowę teatru). Kształtowanie zabudowy zostało w projekcie planu w taki sposób ograniczone, żeby zarówno gabarytowo jak i funkcjonalnie wkomponowywała się ona w istniejącą zabudowę śródmieścia i stanowiła neutralne tło dla historycznego krajobrazu. Dla budynków, placów i ulic narzucono stosowanie wysokich jakościowo rozwiązań przestrzennych i materiałowych, ustalono tworzenie przestrzeni przyjaznych dla użytkowników oraz estetycznych w odbiorze np. określono szczegółowe zasady lokalizacji i realizacji reklam.
 
Źródło: www.umlublin.eu

Zawsze możesz zgłosić nam swój problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com