Decyzje ZRID - 2016 - Wydane przez Wojewodę Lubelskiego - 5 ostatnich (kopiuj)

III sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się 29 stycznia 2015 r. (w czwartek) o godz. 9.00. Obrady odbywać się będą w Ratuszu w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Plac Króla Władysława Łokietka 1). 


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu II sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. wykonania sygnalizacji świetlnej w miejscu skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną – (druk nr 41-1) projekt obywatelski;
5.2. odwołania Pana Eugeniusza Ślepko z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (druk nr 43-1);
5.3. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. (druk nr 58-1);
5.4. projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie utrzymania pełnej własności gminnej w spółkach należących do Gminy Lublin (druk nr 71-1) – projekt grupy radnych;
5.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 44-1);
5.6. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację budowy sali gimnastycznej wraz z boiskami sportowymi przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al. Racławickich 26 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (druk nr 45-1);
5.7. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2015-2017 na realizację hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 przy ul. Wajdeloty 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (druk nr 46-1);
5.8. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Farbiarskiej 8 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ( druk nr 47-1 );
5.9. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (druk nr 48-1);
5.10. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (druk nr 49-1);
5.11. wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie (druk nr 51-1);
5.12. zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. (druk nr 54-1);
5.13. uchwały zmieniającej uchwałę nr 51/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (druk nr 56-1);
5.14. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy al. Kraśnickiej 122 stanowiącej własność INTERBUD-Lublin S.A. w Lublinie (druk nr 50-1);
5.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 15 {ul. Tramecourta 4} (druk nr 52-1);
5.16. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 53-1);
5.17. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 60-1);
5.18. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 61-1);
5.19. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIII – Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki (druk nr 57-1);
5.20. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 72-1);
5.21. zaliczenia do kategorii dróg gminnych sięgacza ul. Spadochroniarzy na terenie miasta Lublin (druk nr 73-1);
5.22. uchwały zmieniającej uchwałę nr 648/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 74-1);
5.23. pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 75-1);
5.24. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 76-1);
5.25. ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej w Lublinie (druk nr  77-1);
5.26. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (druk nr 62-1);
5.27. zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie (druk nr 63-1);
5.28. zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 64-1);
5.29. zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie (druk nr 65-1);
5.30. zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu
Szkół nr 6 w Lublinie (druk nr 66-1);
5.31. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 67-1);
5.32. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie (druk nr 68-1);
5.33. powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu (druk nr 70-1).
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2014 roku (druk nr 69-1)
7. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 15 grudnia 2014 r. – 16 stycznia 2015 r. oraz informację o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19-29 stycznia 2015 r. (druk nr 55-1).
8. Informacja Komisji Inwentaryzacyjnej o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających  przekazaniu Gminie Lublin opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 191 (druk nr 59-1)
9. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca wynajmu powierzchni biurowych u zbiegu ul. Wieniawskiej i ul. Spokojnej na zadania realizowane przez Urząd Miasta Lublin.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.
 
Informuujemy, że wersje elektroniczne projektów uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.
 

Zawsze możesz zgłosić nam swój problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com