Kolejna ważna decyzja dla właścicieli nieruchomości w okolicach ul. Dożynkowej, ul. Czumy, ul. Strzembosza, ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej, ul. Jagodowej . Wydana decyzja ZRID w dniu 15.07.2014 rozpoczyna bieg terminów, ważnych dla zabezpieczenia przez właścicieli nieruchomości swoich praw. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Data publikacji ogłoszenia: 15-07-2014
Data ważności ogłoszenia: 29-07-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.1.2014

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm), zawiadamiam że decyzją Nr 831/14 z dnia 15 lipca 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego: budowa planowanych dróg gminnych:

  • ul. Tomasza Strzembosza (na odcinku od ul. Cyprysowej do planowanego przedłużenia ul. Do Dysa),
  • ul. Cynamonowej (od planowanego przedłużenia ul. Do Dysa do ul. Dożynkowej),
  • ul. Cyprysowej (od km 0+000 do km 0+283),
  • łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy,
  • ul. Jagodowej (od km 0+000 do łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy),
  • ul. Ignacego Czumy (od łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy do ul. Tomasza Strzembosza);

wraz z budową schodów terenowych pomiędzy ul. Cyprysową a ul. Jagodową oraz budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; budową kanału technologicznego; przebudową sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN INWESTYCJI
 

pod budowę dróg gminnych: ul. Tomasza Strzembosza, ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej,
ul. Jagodowej, ul. Ignacego Czumy oraz łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy,

Obręb 23

ark. 1

7/6, 6/2, 5/2, 4/5, 4/9, 4/11, 4/13, 4/15, 3/10, 3/12, 3/5, 1/2, 5/4, 7/13, 4/7, 3/8, 2/4, 2/5, 7/19, 2/6

Obręb 24

ark. 7

5/9, 5/12, 4/11, 4/2, 1/14, 4/12, 1/13, 1/12, 1/11

Obręb 42

ark. 4

8/13, 8/9, 8/20, 8/18, 9/10, 9/8, 11/5, 12/6, 12/4, 9/6, 11/3

ark. 7

37/12, 36/32, 25/2, 37/11, 31/15, 36/16, 30/2, 29/3, 36/25, 36/15, 28/1, 29/1, 3/23, 3/24, 29/4, 24/8, 27/1, 2/6, 1/11, 26/1

 

2.POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI INWESTYCJI
 

pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 23

ark. 1

7/11

Obręb 24

ark. 2

4/8

ark. 7

1/15, 1/7, 18, 4/3

Obręb 42

ark. 3

23

 

pod przebudowę sieci

Obręb 24

ark. 7

5/10

 

Z treścią decyzji Nr 831/14 z dnia 15 lipca 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: - dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji; - dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com