Ważna informacja dla wszystkich właścicieli nieruchomości objętych inwestycją drogową , realizowaną na podstawie decyzji ZRID. Od dnia 31.07.2014 rozpoczynają swój bieg wszystkie terminy istotne dla zabezpieczenia swoich praw przez właścicieli pozbawionych prawa własności. Jak zwykle w takich sytuacjach osoby potrzebujące pomocy, czy porady - prosimy o kontakt z DZIAŁEM WSPARCIA naszego serwisu .

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -budowa planowanej drogi gminnej ul. Bernarda Wapowskiego w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 31-07-2014
Data ważności ogłoszenia: 14-08-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.5.2014

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm) zawiadamiam że decyzją Nr 899/14 z dnia 30 lipca 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego:

- budowa planowanej drogi gminnej ul. Bernarda Wapowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ignacego Domeyki do ul. Henryka Wolińskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym.

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN INWESTYCJI 

pod budowę planowanej drogi gminnej ul. Bernarda Wapowskiego

Obręb 43

ark. 28

2/3, 2/12

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI INWESTYCJI 

pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 43

ark. 25

1/18

ark. 28

3/1, 5/17, 6/2, 3/7, 48/1

Z treścią decyzji Nr 899/14 z dnia 30 lipca 2014 r. zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: - dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji; - dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com