Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją budowy drogi . Od 19 września 2014 r. rozpoczynają bieg wszystkie terminy mające wpływ na zabezpieczenie swoich praw. Przypominamy , że inwestycje realizowane na podstawie tzw. "spec ustawy drogowej" rządzą się specyficznymi prawami , które dla właścicieli nieruchomości nie zawsze są logiczne. Niestety bardzo często brak znajomości przepisów , wykorzystywanych przez urzędników , prowadzi do wielu niepotrzebnych konfliktów. Tym bardziej zachęcamy do zabezpieczenia swoich praw w wyznaczonych przez przepisy prawa terminach. 

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Do Dysa w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 19-09-2014
Data ważności ogłoszenia: 03-10-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.20.2014

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn.zm) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr 8/2010 wydanej z up. Prezydenta Miasta Lublin dnia 29.11.2010 r., znak: AB.ID.II.7353.1 - 76/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej nr 106229L - ulicy Do Dysa w Lublinie (na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny), ul. Stefczyka w Lublinie (na odcinku od ul. Nasutowskiej do ul. Do Dysa) wraz z sieciami infrastruktury technicznej w zakresie zmiany linii rozgraniczającej pasa drogowego (podział działki 25/6 powstałej w wyniku zatwierdzenia powyższą decyzją podziału działki 25/3):

Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106229L - ulicy Edwarda Wojtasa

Obręb 6

Ark. 3

25/6 (25/19)

w nawiasach wskazano numery działek powstałe po podziale

 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com