Bardzo ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Sławinkowskiej. W dniu 16 października 2014 r. wydana została decyzja i od tego dnia rozpoczynają bieg wszystkie terminy związane z zabezpieczeniem swoich praw. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów tzw. "spec ustawy drogowej" dlatego jak zawsze zwracamy uwagę na jego specyfikę i zachęcamy mieszkańców - właścicieli nieruchomości do aktywnego w nim uczestniczeniu, nie czekaniu na pisma z urzędu. Zgodnie z zapisami urząd może informować  strony postępowania o wydanej decyzji poprzez obwieszczenie i nie jest zobowiązany do wysyłania korespondencji tradycyjną drogą tj. za pośrednictwem poczty. Wielu właścicieli jest zdziwionych gdy okazuje się , że terminy już minęły a oni nie otrzymali "listownego" powiadomienia.  Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem ,w przypadku wątpliwości Dział Wsparcia Naszego Serwisu służy pomocą. Dla mieszkańców Lublina pomoc jest nieodpłatna .

Data publikacji ogłoszenia: 16-10-2014
Data ważności ogłoszenia: 30-10-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.13.2014

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam że decyzją Nr 1316/14 z dnia 14 października 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2392L – ul. Sławinkowskiej w Lublinie, na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie im. Prezydenta Ronalda Reagana do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jana Lisa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów deszczowych, przebudową sieci oświetlenia drogowego oraz przebudową linii kablowej SN kolidującej z projektowaną inwestycją drogową.

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

 

 1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

Pod pas drogowy ulicy Sławinkowskiej – drogi powiatowej nr 2392L

Obręb 31 - Sławinek

ark. 1

2, 204/2;

ark. 3

3/1;

ark. 4

20/3, 20/5, 21/1, 82/1, 83/3, 84/1;

ark. 5

459/3;

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

 

 

 

Pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 31 - Sławinek

ark. 4

37, 19/2;

 

Pod zajęcie na cele infrastruktury

Obręb 31 - Sławinek

ark. 1

1/14;

 

Z treścią decyzji Nr 1316/14 z dnia 14 października 2014 r. zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dokonania doręczenia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com