Ważna informacja dla mieszkańców dzielnicy Ponikwoda i Rudnik. Wydana została decyzja ZRID dla ulicy Trześniowskiej. Dla właścicieli działek objętych inwestycją z dniem 04 listopada 2014 rozpoczynają bieg terminy do zabezpieczenia przysługujących im praw.

W związku iż w przypadku mieszkańców Ponikwody objętych inną inwestycją - doszło do zamieszania informacyjnego, które najprawdopodobniej zakończy się utratą prawa do wypłaty 5% bonusu , zachęcamy do zapoznania się z decyzją i zabezpieczenia swoich praw. Serwis dobryurzenik.pl zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Rady dzielnicy Ponikwoda z inicjatywą organizacji spotkania z mieszkańcami , których działki zostały objęte inwestycją,  poświęconego wyjaśnieniu procedur i praw im przysługującym.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Trześniowskiej

 

Data publikacji ogłoszenia: 04-11-2014
Data ważności ogłoszenia: 19-11-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.16.2014

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam że decyzją Nr  1419/14 z dnia 30 października 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 106746L - ul. Trześniowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Jaworowej do wysokości działki nr 6/49 (ark. 3 obr. 47) wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej.

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106746L -  ul. Trześniowskiej
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3  
20/8, 16/1, 15/1, 36, 14/24, 14/23, 14/22, 14/21, 14/20, 
ark. 4 
49
obręb 47– Zygmuntów
ark. 5
11/1, 2/21, 1/1, 
ark. 4
6/6, 6/31, 5/8
ark. 3
11/2, 6/44, 6/40, 6/55, 6/53
Pod przebudowę dróg innej kategorii – ul. Jaworowej, ul. Świdnickiej, ul. Kminkowej, sięgacza
ul. Trześniowskiej, ul. Nasturcjowej, ul. Szarotkowej
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3
20/7, 15/2, 35, 14/25, 14/14
ark. 4
95/1
obręb 47– Zygmuntów
ark. 3
10, 6/46, 
ark. 4
6/13
ark. 5
1/2,  12, 2/20
Pod zajęcie na cele infrastruktury
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3
20/9, 20/3, 20/6, 16/2, 15/12

Z treścią decyzji Nr  1419/14 z dnia 30 października 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000,  tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu. 
W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.  
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od  dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

 

Czytaj więcej:

Z-ca Dyrektora Stanisław Wydrych przeprosił mieszkańców Ponikwody

Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

Czy to brak kompetencji czy celowe współdziałanie Urzędników Miasta Lublin, obliczone na nie wypłacanie należnych właścicielom nieruchomości środków za przejmowane nieruchomości ?

Miasto opracowuje procedurę przejmowania nieruchomości

  

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com