Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Symfonicznej w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 23-10-2014
Data ważności ogłoszenia: 06-11-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.21.2014

Pod pas drogowy planowanej drogi gminnej -  ul. Symfonicznej Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: 
Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy planowanej drogi gminnej - ul. Symfonicznej w Lublinie od ul. Józefa Elsnera do km 0+315,14 wraz z przebudową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i gazowej na działkach:
Obręb 6
Ark. 6
14/5 (14/27)
Ark. 7
1/8 (1/43)
Ark. 8
1/6, 1/24 (1/64, 1/65, 1/66)
Pod przebudowę dróg innej kategorii – ul. Józefa Elsnera
Obręb 6
Ark. 8
12
Pod zajęcie na cele infrastruktury
Obręb 31
Ark. 6
14/5 (14/28)
Ark. 7
1/8 (1/44)
w  nawiasach wskazano numery działek powstałe po podziale 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com