Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulic Do Dysa oraz Franciszka Stefczyka w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 04-11-2014
Data ważności ogłoszenia: 19-11-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam że decyzją z dnia 30 października 2014 r. zmieniono decyzję Nr 8/2010 wydaną dnia 21.11.2010 r., znak AB.ID.II.7353.1-76/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowy drogi publicznej gminnej nr 106229L - ulicy Do Dysa w Lublinie (na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny), ul. Stefczyka w Lublinie (na odcinku od ul. Nasutowskiej do ul. Do Dysa)  wraz z sieciami infrastruktury technicznej w zakresie zmiany linii rozgraniczającej pasa drogowego:

Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106229L - ulicy Edwarda Wojtasa (dawnej ul. Do Dysa)
Obręb 6
Ark. 3
25/19

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył:  Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin 
                                                                    
W pozostałej części decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.11.2010 r., znak : AB.ID.II.7353.1-76/2010 pozostaje bez zmian.

Z treścią decyzji prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 października 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu. 
W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.  
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od  dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com