Decyzja ZRID dla ul. Muzycznej została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy. Szkoda, że osoby które Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu objął wsparciem , nie chciały brać pod uwagę naszych porad i po raz kolejny okazało się , że nie rozumiejąc przepisów prawa wykorzystywanych przez urzędników , tracą duże pieniądze. 

 

Apelujemy zatem do wszystkich osób , jakie czują się pokrzywdzone przez decyzje wydawane na mocy tzw. "spec ustawy drogowej" o kontakt naszym serwisem, by uzyskać pomoc i poradę . Interpretacja zapisów prawa w zakresie realizacji inwestycji drogowych na podstawie "spec ustawy drogowej" nawet profesjonalistom  nie mających do czynienia na co dzień z tą problematyką, przysparza dużych problemów i często przyczynia się do popełniania prozaicznych błędów, które mają nieodwracalne skutki dla właścicieli nieruchomości.

Treść obwieszczenia poniżej:

Działając na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Lubelskiego w drugiej instancji, z dnia 30 października 2014 r., znak: IF.I.7821.7.2014.DS utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Lublin nr 425/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: AB-ID-II.6740.4.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką/ ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i SN i sieci teletechnicznej”.

Zgodnie z przepisami strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 210, telefon: 81 74-24-425, w godzinach pracy Urzędu.

Na decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267), doręczenie uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com