Po raz ostatni w "starym roku" zwracamy uwagę mieszkańców objętych decyzją ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wydaną 12 grudnia 2014 r. i zachęcamy właścicieli do zabezpieczenia swoich interesów. Od 12 grudnia 2014 dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją rozpoczęły bieg wszystkie terminy istotne dla zabezpieczenia swoich interesów.

Na uwagę i uznanie zasługuje fakt umieszczenia przez urzędników Wydział Architektury Urzędu Miasta Lublin (wspominany przez nas wielokrotnie "pokój 1000" ) - informacji o nadaniu decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Informacja ta po raz pierwszy pojawia się w ogólnie dostępnym obwieszczeniu (wcześniej informacja ta została wprowadzona do korespondencji wysyłanej przez organ do właścicieli o czym też informowaliśmy w artykule: Dobre praktyki urzędników - Wydział Architektury - dodatkowy zapis - "Spec ustawa drogowa i rygor natychmiastowej wykonalności") Fakt, że decyzja uzyskała klauzulę natychmiastowej wykonalności jest informacją kluczową ze względu na całkowicie inaczej określone terminy w takim przypadku, dlatego wykazane zaangażowanie urzędników i troska  o mieszkańców zasługuje na szczególne uznanie. ( co nie jest takie oczywiste patrząc na pracę niektórych Wydziałów UM Lublin)  Poniżej zamieszczamy treść samej decyzji i artykuły pomocne w zabezpieczeniu swoich praw. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej KDD-G pomiędzy ul. Milenijną a ul. Tadeusza Szeligowskiego.

 

Data publikacji ogłoszenia: 12-12-2014
Data ważności ogłoszenia: 29-12-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.19.2014

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję Nr 1611/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej KDD-G pomiędzy ul. Milenijną a ul. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

pod budowę planowanej drogi gminnej

Obręb 6

ark. 11

220/24, 220/26, 220/28

Obręb 18

ark. 12

26/1, 30/3

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 18

ark. 12

29, 30/1

ark. 13

4/4

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości,
- faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z treścią decyzji Nr 1611/14 z dnia 12 grudnia 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

 

Czytaj więcej: 

Czy mieszkańcy doczekają się od urzędników precyzyjnej odpowiedzi ? Terminy wydania nieruchomości - a przysługujący bonus

Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość

Jak uzyskać należne odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ? - Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu wraz z Radą Dzielnicy Ponikwoda organizuje spotkanie dla mieszkańców objętych decyzją ZRID - ul. Trześniowskiej 

Kiedy nastąpi koniec patologii w Wydziale Geodezji prowadzonym przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka ? - pytają właściciele czekający na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Dobre praktyki urzędników - Wydział Architektury - dodatkowy zapis - "Spec ustawa drogowa i rygor natychmiastowej wykonalności"

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com