10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Wyroki WSA w Lublinie w sprawach miasta Lublin

II SA/Lu 572/13 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-06-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-07-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Dudek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 647 art. 61 ust. 1, art. 52 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 4, art. 63 ust.2
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 164 poz 1588 par. 3 ust. 1 i 2, par. 4 ust. 4, par. 5 ust. 2, par. 6 ust. 2, par. 7 ust. 4, par. 8
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U. 2013 poz 267 art. 7, art. 77, art. 80, art. 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
SENTENCJA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek (sprawozdawca), Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Referent Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 sprawy ze skargi C. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddalono skargę.

Czytaj więcej...

II SA/Lu 1212/13 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 28, art. 134.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 260 art. 29 ust. 1.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 1409 art. 32 ust. 1 pkt 2.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 par. 1 pkt 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

 

 

SENTENCJA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi G. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. zasądza od Wojewody na rzecz G. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Czytaj więcej...

Osiągnęliśmy pierwszy sukces na długiej drodze dyskusji jaką podjęliśmy z Urzędnikami Miasta Lublin w zakresie postępowania dotyczącego uzyskania Warunków Zabudowy nazywanych popularnie WZ'ką. Właśnie to postępowanie i doświadczenie z nim związane przyczyniło się do powstania serwisu www.dobryurzednik.pl i www.stoppatologii.pl 

Czytaj więcej...

Osiągnęliśmy drugi sukces na kolejnej drodze dyskusji jaką podjęliśmy z Urzędnikami Miasta Lublin. Tym razem  w zakresie postępowania dotyczącego uzyskania decyzji  Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dotyczącej "lokalizacji zjazdu publicznego"  

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com