10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W dniu 28 października 2014 serwis dobryurzednik.pl zwrócił się do Prezydenta Miasta Lublin o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi dotyczącej mieszkańców Ponikwody. Nadal wraz z mieszkańcami czekamy na udzielenie odpowiedzi.

Udzielane przez urzędników informacje dotyczące procedur i terminów na podejmowanie czynności przez właścicieli nieruchomości "delikatnie rzecz ujmując" są nieprecyzyjne. W przypadku inwestycji drogowych realizowanych na podstawie tzw. "spec ustawy drogowej" właściciele nieruchomości przejmowanych na podstawie decyzji ZRID muszą być bardzo uważni. Popełnienie błędu w postaci : " nie dotrzymania termninu zakreślonego ustawą", czy "niedopełnienie czynności" narazić może ich na pozbawienie przysługujących im praw.

Jednym z nich jest możliwość otrzymania tzw. 5% bonusu za wydanie nieruchomości. By jednak mogło to nastąpić, właściciel (właściciele) nieruchomości muszą podjąć działania w ściśle określonym przepisami ustawy terminie.   Interpretacja  przepisów nie jest łatwa i zależy od wielu czynników. Niestety sami urzędnicy Urzędu Miasta mają problemy z interpretacją przepisów i niestety nie wszyscy z nich mają pojęcie o procedurach obowiązujących w tym zakresie . tym bardziej fakt ten może dziwić , gdyż ilość inwestycji drogowych , tak oczekiwanych przez mieszkańców, jakie realizowane są przez Gminę Lublin - Prezydenta Miasta Lublin, w ostatnim czasie jest imponująca. Niestety za inwestycjami tymi nie idzie przygotowanie niektórych z urzędników, co ma wpływ na wymierne straty finansowe ponoszone przez właścicieli . 

By z jednej strony pomóc urzędnikom w interpretacji przepisów a tym samym wspomóc ich w wydawaniu decyzji administracyjnych nie obarczonych błędami, z drugiej zaś wyjaśnić mieszkańcom jak należy czytać zapisy obowiązujących przepisów prawa - niezależnie od udzielanych przez urzędników informacji, serwis DOBRYURZEDNIK.pl zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do Prezydenta Miasta Lublin, o wyjaśnienie obowiązujących terminów w stosunku do konkretnej decyzji ZRID . Zaistniało bowiem podejrzenie , że mieszkańcy, mimo dobrej woli urzędników , zostali wprowadzeni w błąd. 

Poniżej publikujemy treść naszej prośby - wniosku Z 28.10.2014 R: 

WNIOSEK - PROŚBA O UDZIELENIE PRECYZYJNEJ INFORMACJI

Dotyczy: Terminu wydania nieruchomości inwestorowi uprawniającego właścicieli do podwyższenia odszkodowania (tzw. bonus 5% decyzje ZRID) 

Treść dokumentu

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Do wiadomości : Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki
 
Szanowny Panie Prezydencie ,
Z przykrością informuję , że zaistniało dalece idące podejrzenie iż mieszkańcy po raz kolejny zostali błędnie poinformowani o przysługujących im prawach . Sprawa dotyczy procedur , które osobiście przerabiałem przy okazji sprawy "Państwa Czernickich -rodziców" związanych z wydaniem nieruchomości i problemami jakie mnie przy tej okazji spotkały - jakie wynikały z braku znajomości procedur przez urzędników .
W związku z udzieleniem informacji przez Panią Kierownik Barbarę Sweklej na spotkaniu z mieszkańcami , objętymi inwestycją drogową , realizowaną na podstawie decyzji ZRID z dnia 15.07.2014 ( Dożynkowa , Strzebosza , Cynamonowa... ) jakiej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności , jaka została zaskarżona i utrzymana w mocy przez Wojewodę Lubelskiego , na temat terminu do skutecznego wydania nieruchomości w który uprawnia do otrzymanai 5% bonusu. Niestety istnieje uzasadnione podejrzenie , iż informacja udzielona mieszkańcom przez Panią Barbarę Sweklej iż termin na skuteczne wydanie nieruchomości przez nich przypada na 26 października 2014 , jest błędna, ( co dla mieszkańców ma wymierne skutki )
 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w zakresie , określenia daty , jaka jest (była) obowiązująca dla mieszkańców objętych ww. inwestycją. , do skutecznego wydania nieruchomości uprawniającego do uzyskania 5% bonusu.
 
Przez Panią Kierownik data ta została określona jako 26 październik 2014, co w przypadku nadania decyzji rygoru wydaje się być błędne . Jeśli moje obawy potwierdziły by się , będzie to gorzkie rozczarowanie, gdyż specjalnie dzień przed spotkaniem z mieszkańcami zwróciłem się do WYDZIAŁU GEODEZJI z prośbą przygotowanie precyzyjnej odpowiedzi dla mieszkańców w tym zakresie (wcześniej informacje przekazaywał mieszkańcom Z-ca Dyrektora ZDiM Wydrych. Gdyby moje podejrzenia potwierdziły by się , będzie to kolejna przesłanka do stworzenia informatora służącego mieszkańcom i urzędnikom w zakresie obowiązujących procedur związanych z inwestycjami realizowanymi na podstawie decyzji ZRID. , o którym już kilkukrotnie rozmawialiśmy z Panem Sekretarzem Andrzejem Wojewódzkim. Proszę o pilną analizę i udzielenie precyzyjnej informacji.
 
Łączymy wyrazy szacunku,
Dział Wsparcia Mieszkańców www.DOBRYURZEDNIK.pl p.s
 
Wciąż wierzymy , że w tym mieście mamy dobrych urzędników , tylko czasami trzeba im pomóc ...
 

Czytaj więcej:

Z-ca Dyrektora Stanisław Wydrych przeprosił mieszkańców Ponikwody

Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

Czy to brak kompetencji czy celowe współdziałanie Urzędników Miasta Lublin, obliczone na nie wypłacanie należnych właścicielom nieruchomości środków za przejmowane nieruchomości ?

Miasto opracowuje procedurę przejmowania nieruchomości

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com