10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Dłotlice od skrzyżowania z ul. Nasutowską do projektowanego ronda wraz z budową ronda, pętli autobusowej i zjazdów

 

Data publikacji ogłoszenia: 16-10-2014
Data ważności ogłoszenia: 30-10-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
   
znak sprawy: OŚ-OŚ-III.6220.35.2012

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267ze zm.) po przeprowadzeniu wznowionego postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 24 maja 2012 r. znak OŚ-OŚ-III.6220.35.2012 niniejszym zawiadamiam, że dnia 15 października 2014 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Lublin stwierdzająca wydanie ww. decyzji ostatecznej umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ul. Dłotlice od skrzyżowania z ul. Nasutowską do projektowanego ronda wraz z budową ronda, pętli autobusowej i zjazdów z naruszeniem prawa oraz orzekająca o braku podstaw do jej uchylenia, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38, w poniedziałek - piątek 7.30-15.30, tel. 81 466 2622.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com