10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.  W związku z zaangażowaniem naszego działu wsparcia w postępowania mieszkańców informację publikujemy z opóźnieniem. W dniu 20 lutego 2015 roku informacja o decyzji została opublikowana w formie obwieszczenia. Od tego czasu dla właścicieli nieruchomości biegną terminy do zabezpieczenia przysługujących im praw.   Wciąż jednak właściciele nieruchomości mają czas na zabezpieczenie przysługujących im praw. Zostało jeszcze 7 dni!  Jest to kolejna decyzja wydana na podstawie spec ustawy drogowej tzw. "ZRID" , a obowiązujące terminy dla właścicieli nieruchomości do podjęcia działań przez właścicieli nieruchomości są w takich przypadkach specyficzne i nieprzekraczalne na co zawsze zwracamy Państwu uwagę .

UWAGA!: Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (podziękowania dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin za zamieszczenie w obwieszczeniu informacji o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności)

 

Data publikacji ogłoszenia: 20-02-2015
Data ważności ogłoszenia: 09-03-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.26.2014

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam że decyzją Nr 161 /15 z dnia 16 lutego 2015 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

budowy (przedłużenia) planowanej drogi gminnej - ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do granicy działki 21/4 (obr. 11, ark. 5) wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych
Pod pas drogowy planowanej drogi gminnej  -  ul. Kazimierza Jagiellończyka
Obręb 11
Ark. 5
24/2, 26/3, 30/4, 31/3, 35/6, 36/6

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości,
- faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z treścią decyzji Nr 161/15 z dnia 16 lutego 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81 466-22-41), w godzinach pracy Urzędu. 
W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.  
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od  dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com