10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Kolejna decyzja wydana na mocy tzw. "Spec ustawy drogowej" .  Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Dziewanny w Lublinie. W dniu 23 lutego 2015 roku informacja o decyzji została opublikowana w formie obwieszczenia. Od tego czasu dla właścicieli nieruchomości biegną terminy do zabezpieczenia przysługujących im praw. Informację tą publikujemy z opóźnieniem jednak wciąż właściciele nieruchomości mają jeszcze czas do zabezpieczenia swoich praw. 

UWAGA: decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (podziękowania dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin za zamieszczenie w obwieszczeniu informacji o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności)

 

Data publikacji ogłoszenia: 23-02-2015
Data ważności ogłoszenia: 09-03-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.27.2014

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję Nr 184/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej ul. Dziewanny w Lublinie na odcinku od km 0+000 do km 0+151,14 wraz z budową: oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową: sieci elektroenergetycznych nN, sieci teletechnicznych, sieci wodociągowej na działkach:

 

 

pod budowę planowanej drogi gminnej

Obręb 15

ark. 4

1/9, 2/106, 2/89, 2/104, 2/86, 2/85

Obręb 30

ark. 3

41/9, 42/3, 45

 

 

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja zobowiązuje do:

  • niezwłocznego wydania nieruchomości,
  • faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
  • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z treścią decyzji Nr 184/15 z dnia 23 lutego 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com