10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Kolejna decyzja ZRID, wydana na podstawie tzw. "Spec ustawy drogowej" . W dniu 06 marca 2015 roku informacja o decyzji została opublikowana w formie obwieszczenia. Od tego czasu dla właścicieli nieruchomości biegną terminy do zabezpieczenia przysługujących im praw. 

UWAGA!: Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (podziękowania dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin za zamieszczenie w obwieszczeniu informacji o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności)

 

Data publikacji ogłoszenia: 06-03-2015
Data ważności ogłoszenia: 23-03-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez:  

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin

zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję Nr 235/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej jako droga gminna – ul. Sławinkowskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+552, od posesji nr 63 do posesji nr 63 K w Lublinie wraz z budową: oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem odparowującym, sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudową: istniejących przyłączy wodociągowych, sieci gazowej na odcinku A-B, linii kablowych SN i nn, sieci  telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową,na działkach:

1. W Liniach Rozgraniczających Inwestycji
Pod pas drogowy ulicy Sławinkowskiej – projektowanej drogi gminnej

Obręb 8 - Dzbenin
ark. 2
24/3, 24/9, 25/1, 25/6, 25/8, 25/10, 26/1, 27/1, 27/9, 27/11, 27/13, 27/15, 38/47, 38/52, 38/50, 38/46, 38/48, 38/20;
ark. 5
28/3, 28/12, 28/14, 28/16, 29/9, 29/11, 29/1, 29/13, 36/1, 38/12;

2. Poza Liniami Rozgraniczającymi Teren Inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 8 - DZBENIN
ark. 1
18/1;
ark. 2
38/19;
Pod przebudowę sieci
Obręb 8 - Dzbenin
ark. 1
4/11, 4/1;

Z treścią decyzji Nr 235/15 z dnia 05 marca 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu. 
W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.  
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od  dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com