10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulic: Robotniczej i Wilczej w Lublinie. Właściciele nieruchomości mają jedynie 7 dni na złożenie uwag ! Te iście ekspresowe tempo procedowania w sprawie. Tym bardziej zachęcamy właścicieli nieruchomości do zapoznania się z aktami sprawy i zabezpieczenia swoich interesów.

 

Data publikacji ogłoszenia: 13-03-2015
Data ważności ogłoszenia: 30-03-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.1.2015

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn.zm), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: 

Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych: nr 106615L - ul. Robotniczej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz nr 106777L – ul. Wilczej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie łącznie z budową oświetlenia ulicznego, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej z remontem (renowacją) istniejącego kanału deszczowego wraz ze studniami oraz przebudową sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, na działkach:

1. W liniach rozgraniczających inwestycji 
Pod pas drogowy ul. Robotniczej – drogi gminnej nr 106615L i ul. Wilczej – drogi gminnej nr 106777L
Obręb 11 - Dziesiąta Wieś
ark. 14
4, 5, 8 (8/2), 57 (57/2);
Obręb 16 - Kośminek
ark. 6
56/4, 57/1, 62, 63/2 (63/4);
w nawiasach wskazano numery działek powstałych po podziale 

2. Poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 16 - Kośminek
ark. 6
50, 34, 1;
Obręb 11 - Dziesiąta Wieś
ark. 14
56, 97;
Pod przebudowę infrastruktury
Obręb 16 - Kośminek
ark. 5
208/1, 208/2;

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com