10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ponownie ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją drogową. Rozpoczęło się postępowanie na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, prowadzone przez Wydział Architektury UM Lublin. Jest to jedyny okres, kiedy właściciele nieruchomości mogą korzystać ze swoich praw jako strony postępowania. Zachęcamy wszystkich do interesowania się przebiegiem postępowania i planami miasta w zakresie ww. inwestycji drogowej. Jedynie na tym etapie postępowania możliwe jest zgłaszanie przez właścicieli ewentualnych uwag i wniosków. Pozytywnym aspektem jest to, że postępowanie prowadzone jest przez urzędników z "Pokoju 1000" o którym często informujemy.  Jesteśmy spokojni, że wszyscy zainteresowani, którzy będą potrzebowali pomocy czy mieli pytania, otrzymają kompletne i merytoryczne informacje. 

Zwracamy uwagę na fakt, że urzędnicy Wydziały Architektury prowadzą jedynie postępowanie. Wniosek wraz z projektem przebiegu drogi został opracowany przez inżynierów Zarządu Dróg i Mostów ( na ich zlecenie). Zrozumienie tej subtelnej różnicy, pozwoli właścicielom na prowadzenie merytorycznej dyskusji.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Józefa Czapskiego w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 03-04-2015
Data ważności ogłoszenia: 17-04-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.5.2015

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej ul. Józefa Czapskiego na odcinku od ul. Witolda Chodźki do ul. Stefana Kisielewskiego oraz przebudowa i budowa planowanej drogi gminnej ul. Stefana Kisielewskiego od ul. Józefa Czapskiego do działki nr ewid. 6/9 (obr. 18, ark. 7) wraz budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci elektroenergetycznych SN i nN na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI 

 

pod budowę planowanych dróg gminnych

Obręb 18

ark. 7

7/1(7/23), 7/7(7/22), 7/12, 7/11(7/24), 32(32/1), 7/20(7/25), 37(37/1), 7/19, 7/17

w nawiasach numery działek przeznaczonych pod budowę drogi, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI 

pod przebudowę dróg

Obręb 18

ark. 7

57

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com