10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Bardzo ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Robotniczej i Wilczej w Lublinie. Z dniem 22 kwietnia 2015 dla wszystkich właścicieli nieruchomości objętych niniejszą inwestycją drogową, rozpoczynają bieg terminy, dla zabezpieczenia swoich interesów. Zachęcamy zatem do aktywnego korzystania ze swoich praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości , jak zwykle Dział Wsparcia serwisu DOBRYURZEDNIK.pl jest do Państwa dyspozycji.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa dróg gminnych: ul. Robotniczej i ul. Wilczej w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 22-04-2015
Data ważności ogłoszenia: 06-05-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.1.2015

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez: Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję Nr 460/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych: nr 106615L - ul. Robotniczej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz nr 106777L – ul. Wilczej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie łącznie z budową oświetlenia ulicznego, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej z remontem (renowacją) istniejącego kanału deszczowego wraz ze studniami oraz przebudową sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

Pod pas drogowy ul. Robotniczej – drogi gminnej nr 106615L i ul. Wilczej – drogi gminnej nr 106777L

Obręb 11 - Dziesiąta Wieś

ark. 14

4, 5, 8/2, 57/2;

Obręb 16 - Kośminek

ark. 6

56/4, 57/1, 62, 63/4;

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

Pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 16 - Kośminek

ark. 6

50, 34, 1;

Obręb 11 - Dziesiąta Wieś

ark. 14

56, 97;

Pod przebudowę infrastruktury

Obręb 16 - Kośminek

ark. 5

208/1, 208/2;

Z treścią decyzji Nr 460/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com