10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Bardzo ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją budowy drogi ul. Jantarowej. W dniu 28 października 2015 r. została wydana decyzja ZRID i od tej daty właściciele nieruchomości objętych powyższą decyzją mają 30 dni na zabezpieczenie swoich praw. Działania jakie podejmą właściciele będą miały wpływ w dalszym czasie na wysokość przyznanego im odszkodowania. Jak zawsze zwracamy uwagę, że jeżeli właściciele nie podejmą działań , bezpowrotnie stracą swoje prawa. 

Nasz serwis DOBRYURZEDNIK.pl powołał do życia Dział Wsparcia Mieszkańców, który wspomaga nieodpłatnie właścicieli nieruchomości i wyjaśnia zawiłości przepisów prawa związanych z procedurą ZRID. 

 

Poniżej publikujemy treść zawiadomienia: 

Data publikacji ogłoszenia: 28-10-2015
Data ważności ogłoszenia: 11-11-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.10.2015

 

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin

zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 1297/15

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej - ulicy Jantarowej na odcinku od km 0+000 do km 0+629 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Berylową oraz budowa planowanej drogi gminnej - ulicy KDD (łącznika ulicy Jantarowej z ulicą Berylową) na odcinku od km 0+000 do km 0+142 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, sieci ciepłowniczej z przyłączami w granicach pasa drogowego, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, oświetlenia drogowego, przebudowy sieci teletechnicznej na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

pod budowę planowanych dróg gminnych

Obręb 70

ark. 2

11/6, 12/9, 11/18, 18/5

ark. 4 

51/1, 52/1, 51/14, 52/9, 116/1, 52/3

ark. 5

56/38, 54/6, 56/32, 56/16, 56/24, 57/8, 58/5, 60/5 , 63/1, 56/37, 54/4, 56/30, 56/14, 56/22

 2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI INWESTYCJI 

 

pod przebudowę dróg

Obręb 70

ark. 2

11/1

ark. 4

50/1

 

pod przebudowę sieci

Obręb 70

ark. 4

52/10, 51/9

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zobowiązuje do:

  • niezwłocznego wydania nieruchomości,
  • faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
  • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z treścią decyzji Nr 1297/15 z dnia 28 października 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

 

 

źródło: BIP Urząd Miasta Lublin

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com