10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Kolejna ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w okolicach ul Strzeszewskeigo. W dniu 10 listopada 2015 r została wydana decyzja ZRID dotycząca realizacji inwestycji drogowej ul. Strzeszewskiego. Dla właścicieli działek objętych inwestycją rozpoczynają bieg terminy do zabezpieczenia swoich praw.

 

Poniżej treść obwieszczenia: 

Data publikacji ogłoszenia: 10-11-2015
Data ważności ogłoszenia: 24-11-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.11.2015

 

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 1346/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej ul. Czesława Strzeszewskiego od istniejącej ulicy do km 0+101 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, budową i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI 

pod budowę planowanej drogi gminnej

Obręb 24

ark. 7

5/5, 5/7, 6/12, 6/17, 6/8, 6/18, 6/21

Z treścią decyzji Nr 1346/15 z dnia 10 listopada 2015 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com