10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych przy al. Kraśnickiej a także przy ulicach "dochodzących" do niej. Miasto rozpoczęło procedurę uzyskiwania decyzji na realizację inwestycji drogowej. W związku iż al. Kraśnicka jest drogą wojewódzką postępowanie w tym zakresie prowadzi od 02 lutego 2015 Wojewoda Lubelski.  Zarząd Dróg i Mostów złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji w procedurze ZRID (tzw. spec ustawy drogowej) . Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zwrócił się do Wojewody o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności co jest bardzo ważną informacją dla wszystkich właścicieli nieruchomości objętych inwestycją. 

 

Lubelski Urząd Wojewódzki - Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa al. Kraśnickiej w Lublinie (05.02.2015-19.02.2015)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej

 

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Prezydenta Miasta Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Przebudowie al. Kraśnickiej w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła Ił wraz z budową kanału sanitarnego z przyłączami, budową kanału ciepłowniczego z przyłączami, przebudową kanału deszczowego z przyłączami, przebudową wodociągu z przyłączami, przebudową gazociągu z przyłączami, przebudową linii kablowych SN i NN z przyłączami, przebudową sieci i słupów oświetleniowych, oświetleniowo - trakcyjnych i trakcyjnych, przebudową linii telekomunikacyjnej z przyłączami, przebudową sieci sygnalizacji świetlnej oraz wycinką drzew”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach:

 

• przeznaczonych pod pas drogowy al. Kraśnickiej (działka w nawiasie oznacza działkę po podziale przechodząc na własność Skarbu Państwa):

Obręb 39

ark. 5

72/16, 72/17, 74/3, 74/4, 82/3

Obręb 40

ark. 1

ark. 2

1,2/18, 2/19, 2/20, 2/35, 4/14, 4/16, 4/18,4/22, 4/23 (4/29), 6/1, 6/3

1,1/3, 2/5, 15/1 (15/10), 15/4,15/6 (15/12)

i ark. 3

' Obręb 71

ark. 12

1/44, 1/46,1/48

Obręb 39

ark. 5

Obręb 72

ark. 2

Obręb 40

ark. 1

Obręb 71

893/1, 1000/1 (1000/2), 1007/6,1015/1,1093/6

75 (75/1)

548/1,695/9 (695/11), 696/43,1410

2/15, 2/16, 2/17, 2/21, 2/32 (2/37), 2/34

ark. 12

1007/7 (1007/8)

• przeznaczonych pod przebudowę dróg innych kategorii:

ul. Lazurowa ______________________________________________

Obręb 72

ark. 2695/10, 696/42,1308

• przeznaczonych na czasowe zajęcie, przebudowę infrastruktury technicznej (działka w nawiasie

oznacza działkę po podziale pozostającą u dotychczasowego właściciela):

aL Kraśnicka________________ ____________________________________________

Obręb 39

ark. 4108, 113/4 - elektryka

ark. 575 (75/2) - telekomunikacja

Obręb 40

ark. 2] 1/5, 2/7, 15/3 - elektryka

Obręb 40

1/2

ul. Raszyńska _________________________________________________________

Obręb 72

ark. 2696/8 - telekomunikacja

Obręb 1 KONOPNICA, jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat Lubelski

988/56, 995/1, 995/5, 995/7, 996, 997, 998, 999/2 - elektryka

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Rozbudowę al. Kraśnickiej:

a) rozbudowę jezdni,

b) budowę / przebudowę chodników,

c) budowę / przebudowę zatok autobusowych,

d) budowę / przebudowę zajazdów.

2. Wycinkę drzew i krzewów.

3. Zakładanie zieleńców.

4. Rozbiórkę i budowę infrastruktury technicznej:

a) budowę / przebudowę kanalizacji deszczowej,

b) budowę kanalizacji sanitarnej,

c) budowę / przebudowę sieci wodociągowej,

d) przebudowę sieci gazowej,

e) budowę sieci ciepłowniczej,

f) budowę / przebudowę linii energetycznych nN,

g) budowę / przebudowę linii energetycznych SN,

h) budowę / przebudowę oświetlenia drogowego i trakcji trolejbusowej,

i) budowę / przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

j) rozbiórkę budynku gospodarczego parterowego,

k) rozbiórkę budynku mieszkalnego parterowego.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 211, telefon (81) 74-24-488, w godzinach pracy Urzędu, można uzyskać informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji, zapoznać się z dokumentami oraz wnosić uwagi do sprawy.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com