10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją. Serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl zachęca właścicieli do zabezpieczenia swoich interesów, gdyż od chwili opublikowania obwieszczenia , dla właścicieli nieruchomości rozpoczynają bieg wszystkie terminy. 

 

Data publikacji ogłoszenia: 17-02-2016
Data ważności ogłoszenia: 03-03-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.14.2015

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez:  

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin

zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję Nr 142/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej – ul. Kaskadowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 809 - ul. Willową i przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 809 ‑ul. Willowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych, na działkach:

1. W liniach rozgraniczających inwestycji 
Pod pas drogowy ul. Kaskadowej – planowanej drogi gminnej
Obręb 3 – Czechów I
ark. 6
25/18, 25/10, 25/12, 25/14, 44/3, 46/13, 46/2, 46/9, 46/11;

2. Poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 3 – Czechów I
ark. 6
25/5, 28/2, 29/2, 31/3, 32/8, 32/6, 46/14;
Obręb 32 – Sławinek Wieś
ark. 3
87/1, 88/4, 89/1, 90/1, 94/3, 129;
Pod przebudowę infrastruktury
Obręb 3 – Czechów I
ark. 6
30, 44/4, 46/12, 25/6;

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości,
- faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z treścią decyzji Nr 142/16 z dnia 16 lutego 2016 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu. 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.  
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com