10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

 

Kolejna ważna informacja , tym razem dla właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Oczki w Lublinie. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej .  Wniosek rozpatrywany jest przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin.  Właścicieli nieruchomości objętych inwestycją, zachęcamy do zainteresowania się projektem . Jest to ostatnia szansa na wniesienie ewentualnych uwag. 

 

Data publikacji ogłoszenia: 04-01-2016
Data ważności ogłoszenia: 19-01-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji

 

znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.15.2015

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn.zm), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 106504L - ul. Wojciecha Oczki w Lublinie na odcinku od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Władysława Kunickiego (bez połączenia) – kilometraż  0+000 m – 0+109,50 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ul. Nadrzecznej i ul. Wojciecha Oczki, wykonaniem przyłącza wodociągowego do posesji nr 8 oraz przebudową sieci gazowej kolidującej z projektowaną inwestycją drogową, na działkach: 

1. W Liniach rozgraniczających inwestycji 
Pod pas drogowy ul. Wojciecha Oczki – drogi gminnej  nr 106504L
Obręb 9 – Dziesiąta II
ark. 8
42;

2. Poza liniami rozgraniczającymi inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 9 – Dziesiąta II
ark. 8
17, 41, 101, 102, 30;
ark. 4
98;

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. 
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com