10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Data publikacji ogłoszenia: 01-03-2016
Data ważności ogłoszenia: 15-03-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
   
znak sprawy: OŚ-OD-I.6220.77.2015

Działając na podstawie: 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. Z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,
art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz 1235 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, 
że na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Hałucha dnia 29.02.2016r. Prezydent Miasta Lublin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” 
 Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 102, poniedziałek - piątek 7.30-15.30. 

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com