10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

 

Poniżej publikujemy list otwarty Pana Andrzeja Filipowicza z dnia 03.09.2014

Lublin, 3 września 2014 roku

 

Andrzej Filipowicz
adres : do wiadomości redakcji
 
                             Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa
Radni Gminy Lublin 
 

LIST OTWARTY

Jako podatnik i bezpartyjny mieszkaniec naszego miasta zwracam się do Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i wszystkich Radnych Gminy Lublin o odrzucenie wniosku Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody Rady Miasta na zbycie akcji Gminy Lublin w spółce Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ze względu na znaczną ekonomiczną i społeczną szkodliwość powyższego zamiaru wyrażonego w projekcie uchwały - druk nr 1426-1/Projekt z dnia 22 sierpnia 2014 r. 

Podjęta przez Prezydenta Miasta Lublin inicjatywa zbycia wszystkich posiadanych przez nasze miasto akcji spółki, dla której Gmina Lublin jest dominującym akcjonariuszem świadczy o krótkowzrocznych idoraźnych działaniach, których celem jest łatanie budżetu obciążonego ponad miarę poprzez zaciągnięte wtej samorządowej kadencji krótko i długoterminowe zobowiązania i ciągle jeszcze niedostateczne dochody w stosunku do wydatków ponoszonych przez nasze miasto. Osobiście i wielokrotnie zwracałem Państwa uwagę na brak właściwego nadzoru nad spółkami z udziałem lub akcjonariatem Gminy Lublin. Efektem niedostatecznego nadzoru właścicielskiego są między innymi rosnące straty nie tylko tej spółki, ale również osiągnięcie ujemnego kapitału akcyjnego przez inne podmioty prawa handlowego, dla których rolę jednoosobowego przedstawiciela dominującego lub jedynego akcjonariusza/udziałowcy pełni Prezydent Miasta Lublin. Decyzja o zbyciu wszystkich 42,44% akcji posiadanych przez Gminę Lublin w spółce Targi Lublin S.A. o ich nominalnej wartości 19.637.000 zł  jest tylko częścią aktywów w postaci mienia ruchomego oraz budynków i gruntów stanowiących majątek tej spółki, która tylko w tej samorządowej kadencji zainwestowała w swoją rozbudowę 46 milionów 553 tysięcy 231 złotych i 76 groszy,  co powiększyło aktywa spółki do kwoty 70 milionów 136 tysięcy 256 tysięcy złotych i 11 groszy,  które proporcjonalnie do ilości akcji dają Gminie Lublin około 30 milionów złotych  w postaci majątku tej spółki.

Faktyczna i aktualna wartość majątku Targi Lublin S.A. jest trudna do oszacowania ze względu na fakt, iż ewidencje majątku trwałego przedstawione biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok „nadal nie zawierają wszystkich istotnych informacji o majątku trwałym Spółki, co utrudnia identyfikację poszczególnych ruchomych składników majątku trwałego”.  Ponadto biegli rewidenci zwrócili uwagę zarządowi spółki, że „w trakcie 2013 roku Spółka nie prowadziła bieżąco i sprawozdalnie ksiąg rachunkowych w zakresie majątku trwałego” .

Opinia biegłych rewidentów w zakresie wartości majątku trwałego Targi Lublin S.A. powinna być dla Rady Miasta Lublin sygnałem, iż w kwestii wyceny wartości i planów sprzedaży akcji tej spółki może mieć miejsce zmowa mająca na celu zaniżenie aktualnej wartości tej spółki z dominującym akcjonariatem Gminy Lublin, bo o faktycznej wartość akcji każdej spółki świadczą aktywa firmy pomniejszone o jej zobowiązania. Z uwagi na fakt, że jeszcze dwa lata temu prezydent naszego miasta twierdził, iż rozbudowa Targów Lublin jest ważnym aktywem w rozwoju miasta, a współpraca pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Targami Lublin tworzy podwaliny pod  sukces, którego Lublin tak potrzebuje - apeluję o odrzucenie wniosku prezydenta Miasta Lublin, o wyrażenie zgody Rady Miasta na zbycie akcji Gminy Lublin w spółce Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Ze względu na fakt, iż jeszcze w 2012 roku prezydent naszego miasta uważał, że projekt rozbudowy Targów Lublin ma miastotwórczy charakter, a teraz chce się pozbyć możliwości jakiegokolwiek  wpływu na kierunki działalności Targi Lublin S.A. - apeluję do Rady Miasta, by skorzystała z przywileju kontrolno-stanowiącego w JST i zobowiązała prezydenta Miasta Lublin oraz dyrektora Biura Nadzoru  Właścicielskiego pełniącego rolę przedstawiciela dominującego akcjonariusza na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Targi Lublin S.A., do wyjaśnienia przyczyn nie poinformowania radnych o uwagach biegłych rewidentów do Sprawozdania Finansowego Zarządu Targi Lublin S.A. za rok obrachunkowy 2013.

Z tych samych względów Rada Miasta Lublin powinna również wnieść o wyjaśnienie dlaczego przedstawiciel Gminy Lublin na WZA Targi Lublin S.A. głosował za udzieleniem absolutorium organom spółki, które odpowiadają za wzrost jej strat finansowych oraz spowodowanie majątkowych uwag biegłych rewidentów do sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy.

W nawiązaniu do powyższego obywatelskiego apelu o odrzucenie prezydenckiego wniosku w sprawie wyrażenia przez Radę Miasta Lublin zgody na zbycie akcji Gminy Lublin w spółce Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ze względu na znaczną ekonomiczną i społeczną szkodliwość powyższego zamiaru -  apeluję również o uchylenie uchwały Rady Miasta nr 1083/XLII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w/s wyrażenia woli postania spółki z udziałem Gminy Lublin i kupców z al. Tysiąclecia oraz ul. Ruskiej.

Dotychczasowe doświadczenia z udziału Gminy Lublin w spółkach prawa handlowego wskazują, iż jest to szkodliwe nie tylko dla finansów publicznych ale również dla tworzonych czy też przejmowanych przez miasto podmiotów. Przekształcenie w tej samorządowej kadencji zakładu budżetowego MOSiR Bystrzyca w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyniosło zapowiadanego przez Prezydenta odciążenia budżetu miasta w realizowanych inwestycjach sportowo-rekreacyjnych oraz osiągania dodatkowych zysków z działalności komercyjnej, a doprowadziło do sytuacji, w której ta spółka potrzebuje rocznie od jedynego udziałowcy minimum 11,5 miliona złotych , by zbilansować na zero koszty prowadzonej działalności. W trzecim roku funkcjonowania tej spółki utworzonej z inicjatywy obecnego Prezydenta Miasta Lublin jej skumulowane i zbilansowane straty finansowe wynoszą ponad 12 milionów 400 tysięcy złotych , a kapitał  zakładowy został obniżony o ponad 27 milionów 939 tysięcy 410 złotych . Dwie inne spółki, do których Gmina Lublin przed 4 laty przystąpiła na fali kampanii wyborczej osiągnęły za Waszej kadencji ujemny kapitał własny, co oznacza, że również ujemną wartość osiągnęły akcje i to pomimo regularnych dokapitalizowań i dotacji z budżetu naszego miasta, które przekroczyły już łącznie ponad 15 milionów złotych .

Jednym z głównych argumentów Prezydenta naszego miasta w sprawie sprzedaży akcji  posiadanych przez Gminę Lublin w spółce Targi Lublin S.A. jest jej komercyjny charakter – jaki charakter będzie miała spółka prawa handlowego z udziałem kupców?

Wykorzystajcie Państwo swoje uprawnienia kontrolno – stanowiące i spowodujcie, by już działające spółki z akcjonariatem bądź udziałami Gminy Lublin były lepiej zarządzane i transparentne w wydawaniu pieniędzy i gospodarowaniu majątkiem pochodzącym ze środków publicznych, a nie dajecie przyzwolenie na utworzenie spółki, w której udział powinien być przywilejem tylko kupców, producentów i hodowców. Waszą rolą Panie i Panowie radni jest stworzyć możliwości dalszej komercyjnej działalności dla kupców z al. Tysiąclecia oraz ul. Ruskiej, uwolnić i zabezpieczyć w odpowiedni sposób miejskie tereny, a nie wchodzić majątkiem Gminy Lublin w spółkę, która z natury rzeczy powinna skupiać komercyjnych udziałowców, bo w przypadku jej powołania z udziałem JST stanie się tylko kolejną synekurą dla lokalnych polityków oraz pijawką publicznych pieniędzy.  Informuję Państwa jednocześnie, iż wszystkie powyższe informacje finansowe dotyczą zbilansowanych dotychczas okresów obrachunkowych wybranych miejskich spółek, pochodzą z zasobów  Krajowego Rejestru Sądowego i tylko w przypadku SPR S.S.A są nieaktualne, bo spółka ta kolejny już raz nie złożyła sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy tj. rok 2013 w wymaganym prawem terminie. Mając powyższe na uwadze apeluję do Rady Miasta Lublin o uchylenie uchwały nr 1083/XLII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w/s wyrażenia woli postania spółki z udziałem Gminy Lublin i kupców z al. Tysiąclecia oraz ul. Ruskiej.

 

 Z poważaniem

 

Andrzej Filipowicz

 

Czytaj więcej : 

MPK chce pozwać do sądu mieszkańca Lublina - ten odpowiada, że nie da się zastraszyć - NOWY TYDZIEŃ

Rejestr umów Urzędu Miasta Lublin - pierwsze owoce

List otwarty Fundacji Wolności przyniósł skutek

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com