10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Działalność naszego projektu www.DOBRYURZEDNIK.pl przynosi wymierne efekty. Jednak swoimi artykułami narażamy się urzędnikom.  Tak dzieje się w sprawie w której reprezentujemy właścicieli nieruchomości .

Okazuje się , że wykonanie zwykłej kopii map sytuacyjno wysokościowych , niezbędnych pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin, do procedowania nad warunkami zabudowy, dla Pana Dyrektora Andrzeja Jedziniaka jest sprawą najwyższej wagi , którą zajmuje się osobiście. Niestety ręczne sterowanie sprawą , przez Pana Dyrektora , nie ułatwia pracownikom wykonania prozaicznego zadania tj. wykonania kopii map... 

Pan Dyrektor zastanawia się kto ma zapłacić za mapy  o których aktualne kopie  wystąpił Wydział Architektury i przedłuża w ten sposób o kolejne dni prowadzone postępowanie. 

Nic dziwnego, po artykułach naszego serwisu,(Kiedy nastąpi koniec patologii w Wydziale Geodezji prowadzonym przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka ? - pytają właściciele czekający na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ) dotyczących patologii z jakimi spotkali się mieszkańcy w postępowaniu o wydanie decyzji o wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości  w Wydziale Geodezji, złość Pana Dyrektora nie dziwi. Jednak nie zamierzamy tolerować,  takiego zachowania Urzędnika Miasta Lublin. W dniu dzisiejszym (15.09.2014) złożyliśmy prośbę do Sekretarza Miasta o interwencję .

Wszystkich mieszkańców , którzy mieli problemy z Wydziałem Geodezji prosimy o kontakt. Oczywiście dobre praktyki z jakimi spotkaliście się Państwo w tym wydziale są też mile widziane. Jak to zwykle bywa świat nie jest jednokolorowy a wszystko zależy od ludzi ...

W dniu dzisiejszym złożyliśmy prośbę o interwencję. Właściwą osobą w mieście jest Pan Skretarz Andrzej Wojewódzki, który jednocześnie jest Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin.

 

SKARGA

Dotyczy: Nieuzasadnionego wydłużania biegu postępowania prowadzonego przez WAiB o wydanie warunków zabudowy dla działki 19/4 (nowy numer 19/5) oraz postępowania dotyczącego wykupu tzw. "resztówki" przez Andrzeja Jedziniaka Dyrektora Wydziału Geodezji oraz braku sprawnego współdziałania Wydziału Geodezji z Wydziałem Architektury UM Lublin

Treść dokumentu

Do : Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki
Do wiadomości: Wydział Audytu i Kontroli 


Zwracam się do Pana z prośbą o pilną interwencję i przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z Panem Dyrektorem Wydziału Geodezji Andrzejem Jedziniakiem w związku z utrudnieniami i nieuzasadnionym przedłużaniem postępowań poprzez przeciąganiem wydania decyzji i stosownych poleceń swoim podwładnym dotyczącym wykonania i przekazania kserokopii map - zgodnie ze złożoną prośbą przez WAiB UM Lublin - Mdoc 300229/09/2014 . 

W związku z przedłużaniem przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka wydania zgody na przekazanie dokumentacji Wydział Architektury nie może przystąpić do procedowania w dwóch sprawach dotyczących warunków zabudowy, (od wznowienia minął już miesiąc czasu )  

sprawa Mdoc: 300229/09/2014 wskazuje na ponowny brak współdziałania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Lublin , jakie ma miejsce w naszej sprawie, w tym przypadku braku współdziałania wydziału Geodezji z Wydziałem Architektury. 

Jednocześnie postawę Pana Dyrektora Jedziniaka traktujemy jako swoisty odwet za słowa krytyki kierowane pod adresem Wydziału Geodezji jakim Pan Dyrektor kieruje , w artykułach zamieszczonych na łamach serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl ( sprawa postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wydział Geodezji UM Lublin - link do artykułu : http://dobryurzednik.pl/homepage/aktualnosci/598-odszkodowanie-wyrok-wsa ) . 

Słowa najbardziej nawet ostrej krytyki, jakie publikujemy i za jakie ponosimy pełną odpowiedzialność, nie uprawiają urzędnika UM Lublin do swoistego rewanżu i są niedopuszczalne. 

Jak Pan wie, jako przedstawiciel jestem zarówno pełnomocnikiem właścicieli nieruchomości 19/4, Pani B. i Z. Czernickich (rodziców) , której część została przejęta na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego 05/2013 z dnia 04 kwiecień 2013, ostatecznej z dniem 31 lipiec 2014 i jednocześnie inicjatorem projektu mającego podnosić jakość obsługi mieszkańców miasta Lublin - projekt www.dobryurzednik.pl .  

Liczę , na zrozumienie , że merytoryczna dyskusja dotycząca popełnianych błędów przez urzędników reprezentujących Prezydenta miasta Lublin, przyczynia się do poprawy jakości pracy przez co i obsługi mieszkańców. Mamy nadzieję , że uda nam się wpłynąć na wyeliminowanie podobnych błędów w przyszłości . 

Niestety nie wszyscy urzędnicy rozumieją swoją rolę jaką pełnią w stosunku do mieszkańców miasta, z przykrością należy stwierdzić iż w tym przypadku również i Dyrektor Andrzej Jedziniak zalicza się do tej niechlubnej grupy . Jest to sytuacja tym bardziej niebezpieczna , gdyż postawa Pana Dyrektora wpływa na postawy reprezentowane przez jego podwładnych . W związku z powyższym , zwracam się z uprzejmą prośbą o zdyscyplinowanie działań Pana Dyrektora Wydziału Geodezji. 

Należy przy tym zaznaczyć iż przez niezrozumiałe zachowanie Pana Dyrektora , nakład pracy i zaangażowania innych pracowników Wydziału Geodezji i Wydziału Architektury jaki został włożony w jak najszybsze załatwienie sprawy został mocno zniweczony przez postawę Pana Dyrektora. 

W związku z powyższym jak i prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego postępowaniem w sprawie wydania decyzji o wysokości odszkodowania z przejętą nieruchomość 19/4 prosimy o pilną interwencję w sprawie.                                       UZASADNIENIE


W dniu 03.01.2012 roku Pan Zbigniew Czernicki wystąpił do Wydziału Architektury UM Lublin z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Decyzja nr. 806/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. jaka zapadła w postępowaniu ,  po stwierdzeniu przez WSA w Lublinie  popełnionych  przez WAiB UM Lublin błędów wskazanych w sentencji wyroku i uzasadnieniu, decyzja została uchylona a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

Postępowanie , po zwrocie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Wydział Architektury i Budownictwa (AB-LA-I.6730.5.2012) postępowanie postanowieniem z dnia 27 maja 2013 r. zostało zwieszone do czasu wydania ostatecznej decyzji przez właściwego Ministra (wówczas Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej) dotyczącej decyzji ZRID 05/2013 ( inwestycja: budowa drogi serwisowej w ciągu al. Tysiąclecia) . 

Dnia 31 lipca 2014 ustąpiły przesłanki zawieszenia postępowań w związku z wydaniem ostatecznej decyzji przez ww. Ministra TBiGM 

W dniu 05.09.2014 w związku z wnioskiem z dnia 05.08.2014 Wydział Architektury zwrócił się do Wydziału Geodezji o dostarczenie kopi aktualnych map - sytuacyjno - wysokościowych. 

Mimo , że niezbędne czynności (aktualizacje dzięki Pani Z-cy Dyrektora zostały naniesione część graficzna i tekstowa) i nic nie stoi na przeszkodzie by wnioskowane mapy mogły być przekazane do Wydziału Architektury Dyrektor Jedziniak mnoży bliżej nieokreślone problemy : raz podaje w wątpliwość opłatę kosztów za wykonane kopie map - "poinformował w rozmowie , że za mapy musi zapłacić Dyrektor Malicka lub Pan Czernicki (sprawa opłat zgodnie z informacją od Pani Z-cy Dyrektor Malickiej Ząbek została wyjaśniona jeszcze w zeszłym tygodniu) , to uzależnia przekazanie map Wydziałowi Architektury od zrealizowania (wycofania), wniosków o mapy jakie zostały złożone przez osobę Pana Czernickiego a - jakie nie zostały do dnia dzisiejszego odebrane ze względu na ich nieaktualność ( brak stanu po podziale uwzględniającego podziały nieruchomości zgodnie z decyzją ZRID 05/2013 Wojewody Lubelskiego) . 

Należy podkreślić iż kopia map na wniosek prywatny została wykonana już w czwartek 11.09.2014 i była do odbioru , natomiast kopie dla Wydziału Architektury nie zostały do dnia dzisiejszego przekazane. 

Brak przekazania map wpływa na określenie możliwości przejęcia przez miasto Lublin tzw. "resztówek" tj. pozostałej części nieruchomości zgodnie z wezwaniem organu LUW skierowanego do przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublin podczas rozprawy administracyjnej , ponowionego wniosku pełnomocnika właścicieli i pisma Wyziału Geodezji do WAiB UM lublin - Mdoc 300332/09/2014 CzernickiPONIŻEJ ZAŁĄCZAMY TREŚĆ PISMA :
Pisma przekazanego w piątek 12.09.2014 w związku z rozmową i sugestią Pana Dyrektora Jedziniaka co do złożonych wniosków GD-OD.6642.13488.2014 z dnia 31.07.3014 oraz GD-OP.6642.14313.2014 Z DNIA 26.08.2014
Pismo złożone systemem e-puap do Wydziału Geodezji w dniu 12.09.2014

Czernicki -pełnomocnik właścicieli


                                                            Wydział Geodezji UM LublinW związku z informacją uzyskaną od Pana Dyrektora Wydziału Geodezji Andrzeja Jedziniaka, co do najkrótszej drogi otrzymania aktualnych i o właściwym zakresie map o jakie wnioskowałem w dniu 31.07.2014 , zgodnie z wnioskiem, po sugestii Pana Dyrektora wycofuję złożony wniosek. 

                                          UZASADNIENIE

W dniu 04 kwietnia 2013 roku wydana została przez LUW decyzja ZRID 05/2013 obejmująca działki których dotyczył wniosek. Decyzja uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności , który po rozpatrzeniu odwołań stał się ostateczny. ( styczeń 2014) . W związku iż mimo wydanych decyzji zmiany wynikające z ww. decyzji nie zostały wprowadzone przez Wydział Geodezji Miasta Lublin, przygotowane dokumenty nie są aktualne i nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu z uwzględnieniem decyzji 05/2013 z 04 kwietnia 2013 roku.   W związku z powyższym wykonane kserokopie map zasadniczej, ewidencyjnej oraz wypisy nie mogą służyć w postępowaniu dla celu którego zostały zamówione ( wydanie warunków zabudowy) . 

Jednocześnie brak możliwości porozumienia się co do możliwości wykonania kopii przez Wydział Geodezji aktualnych egzemplarzy map i wypisów na podstawie złożonego wniosku (dla którego wystawiona została faktura) oraz sugestia Dyrektora Wydziału Geodezji zmusza mnie do złożenia niniejszego wniosku. 

Zwracam uwagę, że ze względu na swój niewystarczający zakres, kserokopie map były wykonywane trzykrotnie, a dopiero dzięki staraniom pracowników ostateczna wersja jest prawidłowa , dlatego jeśli jest to możliwe zwracam się o zachowanie mapy jako wzoru, który przy okazji następnego wniosku umożliwi za pierwszym razem zakreślenie prawidłowego zakresu.

Proszę jednocześnie o anulowanie wystawionej faktury, niniejsza rezygnacja następuje nie z mojej winy. 

Wniosek o wydanie dokumentów zostanie przeze mnie ponowiony w chwili kiedy Wydział Architektury i Budownictwa UM Lublin, (Dyrektor Malicka - Ząbek) otrzyma stosowne mapy o które zwrócił się pismem Mdoc. 300229/09/2014 w dniu 05.09.2014 , a których mimo dokonanego uaktualnienia, do dnia dzisiejszego nie otrzymał , w związku z wątpliwościami Pana Dyrektora Andrzej Jedziniaka. 

Proszę o prowadzenie korespondencji w sprawie jedynie za pośrednictwem systemu e-puap.

podpis 
Pełnomocnik Właścicieli

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 
 

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2014-09-15T14:04:42Z
Podpis elektroniczny

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com