10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

We wtorek 23 grudnia 2014 odbyła się Sesja Rady Miasta Lublin. Głównym tematem sesji był budżet miasta na 2015 r.

 

II sesja Rady Miasta Lublin 
17-12-2014
Druga sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji, odbyła  się we wtorek (23 grudnia) 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu I sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (druk nr 1533-1).
6.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1534-1).

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. (druk nr 17-1);
7.2. zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 18-1);
7.3. zmiany uchwały nr 1206/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na  realizację projektu „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje” (druk nr 14-1);
7.4. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Lublin na realizację projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności”
(druk nr 15-1);
7.5. zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-
Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek,
Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny,
Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce (druk nr 12-1);
7.6. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic (druk nr 13-1);
7.7. nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Otella
(druk nr 16-1);
7.8. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy
Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie (druk nr 20-1);
7.9. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 18
w Lublinie (druk nr 21-1);
7.10. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy
Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie (druk nr 22-1);
7.11. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Gospodarczej 32
w Lublinie (druk nr 23-1);
7.12. zamiany nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Lublinie
przy ul. Kurantowej 5 i al. Warszawskiej 94 (druk nr 29-1);
7.13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część
VIA dla obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, Droga Męczenników Majdanka,
Ceglana oraz linii kolejowej (druk nr 26-1);
7.14. zmiany uchwały nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie
i Piłsudskiego (druk nr 27-1);
7.15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej
(druk nr 28-1);
7.16. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki (druk nr 30-1);
7.17. oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego (druk nr 19-1);
7.18. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie
Gminy Lublin (druk nr 24-1);
7.19. wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Lublin (druk nr 32-1);
7.20. ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II (druk nr 33-1) – projekt grupy radnych;
7.21. projekt stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu wpisanie trasy S19
będącej częścią Via Carpathia do sieci bazowej TEN-T (druk nr 34-1) – projekt
grupy radnych;
7.22. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej
wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin (druk nr 35-1).

8. Plan pracy Rady Miasta Lublin i zasadnicze tematy do rozpatrzenia na sesjach Rady w roku
2015.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2015 rok – podjęcie
uchwały.
10. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta Lublin na 2015 rok.
11. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin.
12. Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi
zmianami) o zgłoszonych w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. roszczeniach
odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1 oraz wydanych decyzjach
ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 4
(druk nr 31-1).
13. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 12 listopada – 12 grudnia 2014 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 15-23 grudnia 2014 r. (druk nr 25-1).
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin (ścieżka: Rada Miasta Lublin/Sesje RM Lublin/Projekty uchwał – druki/VIIkadencja Rady Miasta Lublin (2014-2018)/II sesja 23-12-2014).

 

Źródło: um.lublin.eu

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com