10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W dniu 02 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wydał zarządzenie w sprawie odwołania Pani Joanny Jać ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

Zarządzenie nr 4/1/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

w sprawie odwołania Pani Joanny Jać ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin

 

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) w związku z art. 33a ust. 4 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn. zm.),

art. 30 Åò 1 pkt 2 i art. 70 Åò 1, Åò 1. i Åò 1. w związku z art. 69 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p.źn. zm.) oraz Åò 9 ust. 1 i 2

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do

zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z p.źn. zm.) zarządzam, co

następuje:

 

1. Na wniosek Lubelskiego Wojew.dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dniem 31 stycznia 2017 roku, odwołuję Panią Joannę Jać ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

 

2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

3. Od odwołania z zajmowanego stanowiska, w terminie 21 dni od dnia doręczenia, przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego Lublin-Zach.d VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76.

 

Ad 2

Traci moc zarządzenie nr 53/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołaania Pani Joanny Jać ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

 

Ad 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com