Od dawna wiadomo, że decyzje podejmowane przez  urzędników mają wpływ na działalność przedsiębiorców, rozwój miasta, tworzenie nowych miejsc pracy. To od sprawnej organizacji pracy urzędników zależy czy możliwe jest realizowanie inwestycji przez przedsiębiorców. Lublin stara się o pozyskiwanie inwestorów. Inwestycje w Lublinie , to nowe miejsca pracy - nowe miejsca pracy to szansa dla miasta by odwrócić niekorzystny trend odpływu młodych mieszkańców w poszukiwaniu pracy.  Miasto Lublin dwoi się i troi by przyciągnąć inwestorów, jednak bez poprawy jakości działania urzędów i jednostek odpowiedzialnych za praktyczną ich obsługę , w dłuższej perspektywie czasu działania te skazane są na porażkę .

 "Sterowanie ręczne" , bez zmiany nastawienia urzędników do obsługiwanych osób , w tym do inwestorów, nie może się sprawdzić.  Skończyły się bowiem czasy kiedy urzędnik był panem i władcą a pozytywna decyzja zasługiwała na dozgonną wdzięczność wnioskodawcy.  Świadomość obowiązujących przepisów prawa jest coraz bardziej powszechna , co oznacza , że coraz częściej dochodzi do dyskusji między wnioskodawcą i urzędnikami, i coraz częściej wnioskodawcy sięgają po środki zaskarżenia, korzystając ze swoich praw. Niestety coraz częściej okazuje się, że racja przyznawana jest nie urzędnikom lecz wnioskodawcom a organy odwoławcze wskazują na brak elementarnej znajomości przepisów prawa i obowiązujących procedur przez urzędników. 

Popełnione błędy przekładają się na ogromne koszty jakie są ponoszone przez zainteresowanych. Mówiąc o kosztach nie mamy na myśli jedynie kosztów poniesionych przez samych inwestorów (choć są one ogromne) ale również o olbrzymich kosztach społecznych jakie ponoszą mieszkańcy. Nikt bowiem nie zastanawia się ile kosztuje czas poświęcony na załatwienie formalności w urzędzie , czy utrata dobrego wizerunku Lublina, miasta przyjaznego  przedsiębiorcom... 

Mając okazję przyglądać się z bliska pracy urzędu , w tym wypadku , Wydziału Architektury i Budownictwa Miasta Lublin, przy okazji sprawy wydawania warunków zabudowy dla , wydawać się by mogło,  prostego przedsięwzięcia,  w którym nie powinno być żadnych wątpliwości formalno prawnych, urzędnicy miasta tak skomplikowali sprawy i nie potrafili się sami ze sobą porozumieć , iż sprawa wydania zwykłych warunków zabudowy trwa od 03 stycznia 2012 roku i końca jej nie widać . Po dwu letnim oczekiwaniu na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, sprawa wróciła do punktu wyjścia ze względu na błędy popełnione podczas postępowania. Urząd Miasta Lublin, konsekwentnie odmawiał rozmowy o odpowiedzialności urzędników do czasu uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , który wydał postanowienie uchylające decyzję Prezydenta Miasta Lublina o odmowie wydania warunków zabudowy z uwagi iż doszło do wydania decyzji  z naruszeniem art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz.647), zwanej dalej ustawą i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) zwanego dalej rozporządzeniem, a także przepisów procedury administracyjnej w zakresie określonym w art. 7, 77 § 1, 80 kpa.  ( link do pełnej treści orzeczenia  ) 

Kto w takim przypadkach powinien ponieść odpowiedzialność i czy ktoś wyrówna straty poniesione przez inwestorów ?

Takich przypadków w naszym mieście jest wiele ale jak do tej pory nie słyszeliśmy by miasto Lublin wzięło odpowiedzialność za błędy swoich urzędników.

Na podstawie sprawy przedsiębiorcy z Lublina będziemy dopytywali i toczyli dyskusję na temat: czy zachowanie miasta w tym i podobnych przypadkach jest właściwe ?

Sprawa przedsiębiorcy z Lublina

W dniu 04 stycznia 2012 roku Pan Zbigniew, przedsiębiorca z Lublina ,  złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla swojej działki położonej w centrum miasta tuż przy stacji paliw "Statoil". Swoje zamierzenie inwestycyjne we wniosku określił jako dwu kondygnacyjny budynek handlowo usługowy, pokryty płaskim dachem. Wniosek trafił do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Lublin. W Wydziale Architektury sprawą zajmowali się urzędnicy nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Z-ca Dyrektora Wydziału Pani Malicka - Ząbek.

Decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami prawa powinny być wydane w ciągu określonego czasu . Urząd może wydłużyć postępowanie jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana. 

 

 

 

 

.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com