W dniu 09 września 2014 r w sali nr. 2  Miejskiego Ratusza odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy drogi tzw. "Nowej Nałkowskich" . Po raz pierwszy z nieukrywaną  przyjemnością , na łamach naszego serwisu, możemy napisać pozytywne słowa o Zarządzie Dróg i Mostów, co wielu czytelników i mieszkańców Lublina  może wprawić w osłupienie . Nadal wskazujemy , że jak się chce to można ...   jednak wymaga to chęci i determinacji po stronie samych urzędników . Jednakże na dłuższą metę sama determinacja nie wystarczy, muszą być stworzone warunki i procedury ,  bo nawet najbardziej zdeterminowanemu urzędnikowi, ciężko jest rozpocząć dzień pracy o godz. 7:30 a zakończyć o 20:00 ... 

O sprawie Nowej Nałkowskich już kilkukrotnie pisaliśmy na łamach serwisu dobryurzednik.pl  .Temat był poruszany również  przez lubelską prasę w kontekście problemów w jakie zostali wpędzeni mieszkańcy chcący realizować swoje życiowe plany.

 

Mały krok w dobrym kierunku

Po raz pierwszy udało się doprowadzić do prawdziwych konsultacji społecznych i dyskusji na temat projektu budowy drogi. We wtorek , o godzinie 17.00  rozpoczęło się spotkanie z mieszkańcami z udziałem urzędników z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie , projektanta i radnych. Spotkanie skończyło się po godzinie 20.00

Tak jak informowaliśmy w połowie sierpnia Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie pod naciskiem mieszkańców reprezentowanych przez Radę Dzielnicy Wrotków - Pana Piotra Popiela - ( Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy)  , wspieranych przez serwis dobryurzednik.pl  zmienił zdanie na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi tzw. "Nowej Nałkowskich" . 

Postawa Zarządu Dróg i Mostów cieszy tym bardziej, że jeszcze rok temu Pan Dyrektor Mirosław Łuciuk (Z-cy Dyrektora d.s Inwestycji w ZDiM) w odpowiedzi na prośbę o organizację konsultacji społecznych, w piśmie z 27.08.2013 (znak sprawy: IP-PI.530.18..2013) poinformował Radę Dzielnicy Wrotków, że : "ZDiM nie przewiduje zorganizowania dodatkowego spotkania w ramach konsultacji"  

  

 

Na zmianę decyzji niewątpliwie miał wpływ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (II SA/Lu 1212/13 - Wyrok WSA w Lublinie)  w sprawie właścicieli działek, na których Zarząd Dróg i Mostów zaprojektował jeden z łączników "starej" i "nowej" części ul. Nałkowskich oraz artykuł w Gazecie Wyborczej wskazujący na lekceważenie przez Zarząd Dróg i Mostów mieszkańców Wrotkowa.

 

Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców, zainteresowanych jak będzie przebiegać projektowana droga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje - lepiej późno niż wcale

Po raz pierwszy mieszkańcy , których nieruchomości objęte są inwestycją mogli oprócz zobaczenia projektu ulicy zadać pytania i uzyskać odpowiedzi bezpośrednio od projektanta i urzędników ZDiM co do przyjętych rozwiązań technicznych projektowanej drogi. Do dyspozycji mieszkańców byli : Mirosław ŁuciukZ-ca Dyrektora d.s Inwestycji w ZDiM, Anna Koper - Naczelnik Wydziału, Pan Kamil Trochonowicz oraz sam główny projektant : Dariusz Godlewski  . Na spotkaniu zjawili się również i Radni Rady Miasta Lublin :   Radny Leszek Daniewski oraz Pan Radny Tomasz Pitucha . Dyskusji przysłuchiwał się również Pan Staniław Kalinowski były Z-ca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju .

Sprawa konsultacji i pełnych, rzetelnych wyjaśnień winna być podstawą wszelkich inwestycji , które ingerują w prawo własności właścicieli nieruchomości. Pozwala to w znaczący sposób uniknąć niepotrzebnych konfliktów wynikających z niedoinformowania czy zniekształcenia informacji tym bardziej gdy cała inwestycja ma być realizowana na podstawie przepisów tzw. spec ustawy drogowej,  gdzie decyzje o tym ,  jaki przebieg będzie miała droga zależy tylko i wyłącznie od urzędników (Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów działającego w imieniu Prezydenta Miasta)  a właścicielom nieruchomości nie przysługuje głos sprzeciwu w sprawie. 

Mieszkańcy mogli zapoznać się z przebiegiem drogi w odniesieniu do swoich posesji i przyjętych rozwiązań. 

Należy podkreślić iż wszyscy mieszkańcy podkreślali iż zależy im na realizacji planowanej inwestycji a zgłaszane przez nich uwagi , dotyczyły zmian czy poprawek mających na celu wypracowanie rozwiązań jakie przez lata będą im służyły. Właściciele działek na których zaprojektowany został ostatni łącznik podkreślali iż Zarząd Dróg i Mostów musi brać pod uwagę swoje decyzje i wydawane uzgodnienia  jakich ZDIM dokonał w fazie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.  (wcześniej przy wydawaniu Warunków zabudowy)

Zgłaszane problemy i uwagi: 

Większość problemów i uwag związanych było co do odległości pasa drogowego od istniejących budynków. Planowana droga ma przebiegać między zabudowaniami . W wielu przypadkach odległość od krańca chodnika do budynku to zaledwie kilkadziesiąt centymetrów - co budzi oczywiste obawy mieszkańców. 

Pytania dotyczyły również usytuowania latarni oraz zjazdów do posesji. W jednym przypadku właściciele nieruchomości otrzymali propozycję wykonania dodatkowego zjazdu oprócz już zaplanowanego. 

Sprawa łączników 

Duża część dyskusji poświęcona została zaprojektowanym łącznikom, które z jednej strony są niezbędne mieszkańcom , z drugiej znacząco ingerują w własność nieruchomości. 

Dodatkowym problemem w przypadku łącznika zlokalizowanego najbliżej ul. Żeglarskiej (na działkach 88/3 i 88/4) są decyzje i uzgodnienia wydawane przez Urzędy Miasta Lublin  dla właścicieli tychże nieruchomości . Okazało się , że ci sami urzędnicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie , którzy uzgadniali przebieg drogi , uzgadniali - opiniowali  warunki zabudowy, oraz pozwolenie na budowę dla działek na których zaprojektowany został ww. łącznik. 

W sprawie przez swojego rzecznika wypowiedział się publicznie  również  Prezydent Miasta Krzysztof Żuk , który na łamach "Nowego Tygodnia" oświadczył , że miasto odstąpi od realizacji łącznika jeśli właściciele działki uzyskają prawomocne pozwolenie na budowę ( wydana decyzja Wydziału Architektury i Budownictwa w Lublinie została zaskarżona przez Zarząd Dróg i Mostów).  Problem pojawił się kilka dni temu kiedy pozwolenie na budowę stało się prawomocne po wyroku jaki wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów poproszony na piśmie o potwierdzenie złożonej deklaracji do chwili obecnej nie potwierdził by miasto chciało wywiązać się ze swojej obietnicy . W zamian natomiast zmienił zdanie co do konsultacji społecznych. 

Wyjściem z całej kłopotliwej sytuacji mogło by być zaprojektowanie łącznika na działce miejskiej (w obecnej chwili znajduje się tam pętla autobusowa) i połączenie z ul. Żeglarską -  jednakże Zarząd Dróg i Mostów wykluczył takie rozwiązanie. (pismo - odpowiedź ZDiM). - mieszkańcy zgłaszali rozwiązanie w postaci " ronda" lub skrętu jednokierunkowego umożliwiającego wyjazd bądź wjazd. 

Innym pomysłem jaki zaproponowali właściciele nieruchomości było przeniesienie się z budową domów na działkę sąsiednią. Jednakże by można było przystąpić do próby realizacji tego pomysłu, należało sprawdzić czy właściciele działki sąsiedniej są zainteresowani jej zbyciem. Niestety , okazało się , że w związku iż miasto Lublin , przy okazji inwestycji drogowej ul. Zalewskiego , nie wypłaciło im do obecnej chwili odszkodowania za przejętą nieruchomość,(sprawa trwa 30 miesięcy !)  nie chcą oni  słyszeć o jakimkolwiek rozmowie na temat kolejnej działki w związku z budową przez miasto kolejnej drogi . ( patrz wyrok WSA ) 

Dla mieszkańców , likwidacja łącznika nie jest również dobrym rozwiązaniem . 

Kolejny łącznik, kolejny problem - chodnik  

Innym zgłaszanym problemem była lokalizacja łącznika (zaprojektowany chodnik) , został umieszczony w projekcie po środku działki , i  dzieli działkę obecnego właściciela na dwie części. Właściciel zwracał się z wnioskiem w 2013 roku do inwestora (ZDiM) o umieszczenie łącznika w skraju działki. Nie jest jasne czy wniosek został przekazany projektantowi (nie potrafił on potwierdzić tego faktu na spotkaniu)  jednakże Pani Naczelnik Koper wyjaśniła iż w tym przypadku wrysowanie łącznika nastąpiło przed tym jak obecny właściciel działki dokonał jej zakupu i scalenia. Natomiast poprzednia właścicielka ww. działki wyraziła zgodę na przejęcie jej działki na cele inwestycji. 

 

 

 

 

Czytaj więcej: 

Mieszkańcy "Wrotkowa" proszą o spotkanie z projektantem ulicy "Nowej Nałkowskich" - Zarząd Dróg i Mostów nie widzi potrzeby - trwa zbieranie podpisów

Kolejni mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi do pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Marzenie o domu przerodziło się w mękę - Nowy Tydzień

 

 

 

 

Wyjściem z sytuacji dla dzielnicy mogło by być zaprojektowanie łącznika na działce miejskiej (w obecnej chwili znajduje się tam pętla autobusowa) jednakże Zarząd Dróg i Mostów wykluczył takie rozwiązanie. (pismo - odpowiedź ZDiM)

Innym pomysłem jaki zaproponowali właściciele nieruchomości było przeniesienie się z budową domu na działkę sąsiednią. Jednakże by można było przystąpić do próby realizacji tego pomysłu, należało sprawdzić czy właściciele działki sąsiedniej są zainteresowani jej zbyciem. 

Niestety , okazało się , że w związku iż miasto Lublin , przy okazji inwestycji drogowej ul. Zalewskiego , nie wypłaciło im do obecnej chwili odszkodowania za przejętą nieruchomość,(sprawa trwa 30 miesięcy !)  nie chcą oni  słyszeć o jakimkolwiek rozmowie na temat kolejnej działki w związku z budową przez miasto kolejnej drogi . ( patrz wyrok WSA ) 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com