Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Postawione pytania dotyczące procedury i postawy urzędników  Zarządu Dróg i Mostów jaką prezentowali w maju 2013 r. w związku z realizowaną  inwestycją budowy drogi serwisowej w al. Tysiąclecia bardzo mocno zdenerwowały Z-ce Dyrektora Mirosława Łuciuka. 

Czytaj więcej...

Kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

1. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.
2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych:

 • bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia
 • w sposobu mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska
 • w sposób istotny odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach

3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych.
6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.
7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.
9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.
10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

 • działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • postępowaniami administracyjnymi;
 • postępowaniami egzekucyjnymi;
 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;
 • obsługą prawną Inspektoratu;
 • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

 • do obiektu budowlanego,
 • na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Lublin 

Kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com