Inwestycje drogowe

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Franciszka Dionizego Kniaźnina w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 18-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 01-04-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji
   
znak sprawy: AB-ID-II.6733.2.6.2013

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin niniejszym zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego prezydenta Miasta Lublin w dniu 18 marca 2014 r. została wydana decyzja odmowna znak: AB-ID-II.6733.2.6.2013 dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Franciszka Dionizego Kniaźnina, na odcinku od ul. Aleksandra Świętochowskiego do ul. Izabeli Czartoryskiej wraz z odwodnieniem siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym na działkach nr ewid. 8/3, 11/10, 11/6, 12/7, 13/9, 14/3, 17, 18/2, 20/2, 21/10, 22/11 (obr. 9, ark. 17); 246/2 (obr. 9, ark. 16); 38/3, 37/3, 36/2, 35, 33/2, 32/2, 31/2, 30/5, 30/2, 29/2, 25/2, 24/2, 23/5, 22/1, 16 (obr. 9, ark. 15); 8/2 (obr. 43, ark. 16) w Lublinie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz materiałami dowodowymi zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, w pok. 1011, X piętro, tel. 81 466 2254 w godzinach pracy urzędu, tj. w godz.7.30 –15.30.

W dniu dzisiejszym (07 listopad 2014) doszło do otwarcia ul. Cynamonowej w Lublinie.  ( Ponikwoda-Rudnik).

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa dróg gminnych: Tomasza Strzembosza, Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa, Ignacego Czumy oraz łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy

 

Data publikacji ogłoszenia: 27-02-2014
Data ważności ogłoszenia: 13-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.1.2014

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: - budowa planowanych dróg gminnych: ul. Tomasza Strzembosza (na odcinku od ul. Cyprysowej do planowanego przedłużenia ul. Do Dysa); ul. Cynamonowej (od planowanego przedłużenia ul. Do Dysa do ul. Dożynkowej), ul. Cyprysowej o(d km 0+000 do km 0+283), łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy; budowa odcinka planowanej drogi gminnej ul. l. Jagodowej (od km 0+000 do łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy); budowa odcinka planowanej drogi gminnej ul. Ignacego Czumy (od łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy do ul. Tomasza Strzembosza); wraz z budową schodów terenowych pomiędzy ul. Cyprysową a ul. Jagodową oraz budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; budową kanału technologicznego; przebudową sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

pod budowę dróg gminnych: Tomasza Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej, Jagodowej, Ignacego Czumy oraz łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy,

Obręb 23

ark. 1

7/6, 6 (6/2), 5/2, 4/5, 4/2 (4/9, 4/11), 4/3 (4/13, 4/15), 3/3 (3/10, 3/12), 3/1 (3/5), 1(1/2), 5/4, 7/13, 4/7, 3/2 (3/8), 2/1 (2/4, 2/5), 7/19, 2/2 (2/6)

Obręb 24

ark. 7

5/9, 5/8 (5/12), 4/4 (4/11), 4/2, 1/14, 4/9 (4/12), 1/13, 1/12, 1/11

Obręb 42

ark. 4

8/13, 8/9, 8/7 (8/20), 8/6 (8/18), 9/5 (9/10), 9/3 (9/8), 11/2 (11/5), 12/2 (12/6), 12/1 (12/4), 9/6, 11/3

ark. 7

37/12, 36/32, 25 (25/2), 37/11, 31/15, 36/16, 30 (30/2), 29/3, 36/25, 36/15, 28 (28/1), 29/1, 3/23, 3/24, 29/4, 24/8, 27/1, 2/6, 1/11, 26 (26/1)

 

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 23

ark. 1

7/11

Obręb 24

ark. 2

4/8

ark. 7

1/15, 1/7, 18, 4/3

Obręb 42

ark. 3

23

 

 

pod przebudowę sieci

Obręb 24

ark. 7

5/10

 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Łęczyńskiej w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 03-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 18-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.2.2014
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: 

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin, 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2368L – ul. Łęczyńskiej wraz z przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, trakcyjno-oświetleniowej oraz sieci energetycznych i teletechnicznych, a także budową kanału teletechnicznego”, na działkach:

1. W liniach rozgraniczających inwestycji  
Pod pas drogowy ulicy Łęczyńskiej - drogi powiatowej nr 2368L
Obręb 2 – Bronowice
ark. 6
28/2, 134, 135 (135/1), 136/1, 137/1, 138 (138/1), 139 (139/1), 140 (140/1), 141/1, 142/1, 144/1, 28/1, 143 (143/1), 145/1 (145/3), 147 (147/1), 148/7 (148/9);
ark. 5
18/2, 18/1, 17/1, 19/1 (19/5), 23 (23/1), 24/1 (24/3), 24/2 (24/5), 33 (33/1), 155 (155/1), 20 (20/1), 32 (32/1), 41/2 (41/3), 16 (16/1);
ark. 4
1/1, 12 (12/1);
ark. 2
187 (187/1);

2. Poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 2 – Bronowice
ark. 6
105, 85, 44, 22, 132/1, 149;
ark. 5
32 (32/2), 41/2 (41/4), 2, 61, 78, 16 (16/2), 106, 153;
ark. 4
11/8;
ark. 2
183;
Obręb 37 – Tatary
ark. 14
12/1;
Pod zajęcie na cele infrastruktury
Obręb 2 – Bronowice
ark. 6
147 (147/2), 77, 29, 148/7 (148/10);
ark. 5
1, 42, 155 (155/2);

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 11-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 25-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.3.2014

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „budowa planowanej jako droga gminna – ul. Sławinkowskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+552, od posesji Nr 63 do posesji Nr 63 K w Lublinie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem odparowującym, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudową: sieci gazowej na odcinku A-B, linii kablowych SN i nn, sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujących z projektowaną inwestycją drogową”, na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

Pod pas drogowy ulicy Sławinkowskiej – projektowanej drogi gminnej

Obręb 8 - DZBENIN

ark. 2

24/3, 24/1 (24/9), 25/1, 25/5 (25/6), 25/4 (25/8), 25/3 (25/10), 26 (26/1), 27/1, 27/5 (27/9), 27/8 (27/11), 27/7 (27/13), 27/2 (27/15), 38/47, 38/44 (38/52), 38/45 (38/50), 38/46, 38/17 (38/48), 38/20;

ark. 5

28/3, 28/6 (28/12), 28/9 (28/14), 28/2 (28/16), 29/3 (29/9), 29/2 (29/11), 29/1, 29/4 (29/13), 36 (36/1), 38/11 (38/12);

 

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

Pod przebudowę dróg innych kategorii

Obręb 8 - DZBENIN

ark. 1

18/1;

ark. 2

38/19;


Pod zajęcie na cele infrastruktury

Obręb 8 - DZBENIN

ark. 1

4/7, 4/1;

ark. 2

27/5 (27/10), 24/4;

 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nasutowskiej w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 13-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 27-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
   
znak sprawy: OŚ-OŚ-III.6220.30.2012
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin informuje, że dnia 12.03.2014 r. decyzją znak: OŚ-OŚ-III.6220.30.2012 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nasutowskiej na odcinkach od al. Spółdzielczości Pracy do skrzyżowania z ul. Dłotlice wraz z tym skrzyżowaniem oraz od skrzyżowania z ul. Dłotlice do skrzyżowania z ul. Stefczyka wraz z tym skrzyżowaniem.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38, pok. 101, w poniedziałek - piątek 7.30-15.30, tel. 81 466 2622.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dnia od jej doręczenia.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 13-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 27-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
   
znak sprawy: OŚ-OŚ-III.6220.94.2012
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
niniejszym zawiadamiam, że dnia 11.03.2014 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Lublin określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 101, poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Pouczenie:
Wyciąg z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Art.127.§1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
Art.127§2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
Art.128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art.129§1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Art.129§2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy ul. Dłotlice w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 13-03-2014
Data ważności ogłoszenia: 27-03-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
   
znak sprawy: OŚ-OŚ-III.6220.35.2012
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin informuje, że dnia 12.03.2014 r. decyzją znak: OŚ-OŚ-III.6220.35.2012 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Dłotlice od skrzyżowania z ul. Nasutowską do projektowanego ronda wraz z budową ronda, pętli autobusowej i zjazdów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38, pok. 101, w poniedziałek - piątek 7.30-15.30, tel. 81 466 2622.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dnia od jej doręczenia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com