Po 15 miesiącach od zaskarżenia , w dniu 31 lipca 2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 12/17 - al. Tysiąclecia w Lublinie (odcinek od ul. Mełgiewskiej do skrzyżowania z ul. Sienną wraz ze skrzyżowaniem z dojazdem do stacji paliw Statoil) wraz z siecią kanalizacji deszczowej , oświetleniem drogowym, przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych Sn i nN, sieci telekomunikacyjnych oraz rozbiórką budynków kolidujących z projektowaną drogą serwisową.

Jest to koniec postępowania w sprawie wydanej decyzji przez Wojewodę Lubelskiego (decyzji ZRID) nr. 5/13 znak: IF.I7820.15.2012.BD, z dnia 04 kwietnia 2013 roku , na wniosek z dnia 23 października 2012 roku znak IN-PI-I.7011.7.2011 Prezydenta Miasta Lublin, reprezentowanego przez Kazimierza Pidek, Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Sama decyzja Ministra i treść jej uzasadnienia ukazuje jak ciężko jest prowadzić merytoryczną dyskusję z urzędnikami. Mimo wielu uchybień i nieprawidłowości ( aż 8 uchyleń ) decyzja została utrzymana w mocy. 

Treść decyzji winna służyć zarówno mieszkańcom  jak i samym urzędnikom jako podstawa do unikania błędów i podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia swoich interesów. 

Przypominamy iż w związku z nadaniem powyższej decyzji 5/13 przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 10 maja 2013 rygoru natychmiastowej jej wykonalności, rozpoczęły bieg wszelkie terminy ważne dla właścicieli nieruchomości objętych decyzją. 

W obecnej chwili przed Wojewodą Lubelskim toczą się postępowania administracyjne związane w usteniem wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod ww. inwestycję. Mimo zakreślonych przepisami terminów, właściciele nieruchomości nie otrzymali jeszcze od miasta wypłaty kwot odszkodowania. Według przepisów wypłaty te powinny nastąpić najpóźniej w sierpniu 2013 roku !!! 

Najgorsze jest to iż brak przestrzegania przepisów obowiązującego prawa jest sankcjonowane przez przeprowadzane kontrole zarówno Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, jak i Najwyższej Izby Kontroli .

Za popełniane błędy i niedotrzymywanie terminów nikt nie ponosi odpowiedzialności.

Cenę za błędy płacą właściciele nieruchomości , którzy zostali pozbawieni swojego prawa własności. 

Witamy w Polskiej rzeczywistości ...

 

Osobom potrzebującym wsparcia w zabezpieczaniu swoich interesów w związku z odebraniem nieruchomości na mocy spec ustawy proponujemy pomoc naszego DZIAŁU WSPARCIA

 

 

 

.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com