Bardzo ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Wojtasa w Lublinie. Od dnia 28 października 2014 r rozpoczynają bieg wszystkie terminy dla właścicieli nieruchomości objętych ww. inwestycją. Wskazujemy iż ważnym terminem jest 02 lipca 2014. 


OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: IF-I.7821.18.2014.AZ z dnia 22 października 2014 r., uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Prezydenta Miasta Lublin, z dnia 02 lipca 2014 r., Nr 761/14, znak: AB-ID-II.6740.4.7.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie planowanej drogi gminnej - bocznej ulicy Edwarda Wojtasa wraz z sięgaczami, schodami terenowymi do ulicy Choiny oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Zgodnie z przepisami, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 211, telefon: 81 74-24-245, w godzinach pracy Urzędu.

 

      Na decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com