Już w 02 kwietnia br. zastanawialiśmy się czy nie mamy do czynienia z celowym współdziałaniem urzędników miasta Lublin zmierzającego do nie wypłacania właścicielom nieruchomości 5% premii - bonusu doliczanego do  odszkodowania. Ciężko bowiem wyobrazić sobie , że osoby zatrudniane na kierowniczych stanowiskach w Zarządzie Dróg i Mostów nie znają przepisów "spec ustawy drogowej" , która obowiązuje od 2003 roku ( z kilkoma nowelizacjami).  Jednak zeznania jakie złożyli podczas rozprawy administracyjnej zarówno Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Pan Mirosław Łuciuk  jak i Naczelnik Wydziału Pani Anna Koper nakazują mocno zastanowić się nad kompetencjami tychże urzędników. Naszym zdaniem to czysta kompromitacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

W dniu 02 kwietnia doszło do przesłuchania w charakterze świadka, urzędników Zarządu Dróg i Mostów, Pana  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Mirosława Łuciuka i Pani Naczelnik Wydziału Anny Koper. Rozprawa administracyjna  przed  Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie prowadzona jest w sprawie  wydania decyzji o wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji ZRiD pod inwestycję drogową. Pan Dyrektor i Pani Naczelnik byli wysłuchani na okoliczność wydania nieruchomości przez właścicieli.  Stwierdzenie przez organ czy doszło do wydania nieruchomości w ustawowym terminie pozwoli organowi na wydanie decyzji o wysokości odszkodowania powiększonego o wspomniany powyżej bonus w wysokości 5% wartości kwoty odszkodowania. Biorąc pod uwagę wysokość wycen sprawa rozgrywa się o dodatkową kwotę 20.000 zł - 50.000 zł tylko w tej konkretnej sprawie.  W przypadku całej  inwestycji , mamy do czynienia z 20-25 właścicielami. Teoretycznie każdemu z nich przysługiwał 5% bonus, w praktyce jedynie w stosunku tylko do jednego właściciela Zarząd Dróg i Mostów uznaje , że doszło do wydania nieruchomości. Drugi  z właścicieli nieruchomości objętej inwestycją walczy o uznanie , że do takiego wydania doszło.  Inni właściciele mimo przysługującego im prawa, bonusu nie otrzymają.   

Okazuje się, że to co przez ustawodawcę zostało ustalone i zapisane w "specustawie" jako dodatkowy   bonus wypłacany w ramach odszkodowania za przejmowaną nieruchomość,  przez urzędników jest traktowane jako zło konieczne. W praktyce skorzystanie przez właścicieli z przysługującego im prawa jest niezmiernie trudne i ma miejsce jedynie w nielicznych przypadkach. ( Z-ca Dyrektora wie zaledwie o kilku)   

Dzieje się tak ze względu na małą świadomość właścicieli nieruchomości o przysługującym im prawie, co jest o tyle zrozumiałe, że zwykły obywatel w starciu z procedurami i zapisami "specustawy", jest jak dziecko błądzące we mgle. 

Zdziwi się jednak ten , kto liczy na pomoc urzędników... Precyzując mowa oczywiście o urzędnikach Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Brak znajomości procedur związanych z zapisami spec ustawy przez naszych speców z ZDiM jest porażająca. Sytuacja ta naraża na niepotrzebne koszty, nie tylko właścicieli nieruchomości ale również i miasto - Gminę Lublin. 

Zarówno Pan Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Mirosław Łuciuk jak i podległa mu Naczelnik Wydziału Anna Koper ( wydział odpowiedzialny za przygotowywanie inwestycji drogowych) nie mają pojęcia jak wygląda w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie procedura wydawania przez właścicieli nieruchomości i kto jest za nią odpowiedzialny. 

"To skandal" - tak oceniają przygotowanie osób pełniących kierownicze stanowiska , Państwo Czerniccy - właściciele nieruchomości. "Nie mamy nic przeciwko inwestycji. Rozumiemy, że miasto musi się rozwijać, ale od 4 lat pytamy, czy nie można zaprojektować drogi tak by w sposób optymalny służyła mieszkańcom, spełniała wymagania obowiązujących przepisów prawa, a jednocześnie nie narażała miasta na nieuzasadnione wydatki. Nikomu z urzędników Zarządu Dróg i Mostów nie zależy na racjonalnym wydawaniem środków " - skarży się Pani Barbara, "urzędnicy na poszczególnych etapach projektowania inwestycji , informowali nas, że nie do nich należy  branie pod uwagę kosztów realizacji inwestycji, swoją postawą pokazywali, że to ich wcale nie obchodzi. Wielokrotnie , zgłaszaliśmy nasze uwagi i prośby - teraz wychodzi na to , że ci sami urzędnicy postanowili ukarać niepokornych właścicieli.  Nasz pełnomocnik - syn , (założyciel serwisu dobryurzednik.pl - przypis red.) wielokrotnie odwiedzał Zarząd Dróg i Mostów , dopytując jak wygląda procedura przejęcia nieruchomości, kiedy Zarząd Dróg i Mostów przejmie działkę , kiedy trzeba ją wydać , kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie , kto je wypłaci ? Urzędnicy Zarządu Dróg i Mostów odsyłali nas do Wydziału Geodezji jako właściwego do wydania nieruchomości i otrzymania odszkodowania. W Wydziale Geodezji , Dyrektor Jedziniak odesłał nas z powrotem do Zarządu Dróg i Mostów - tam urzędnicy na początku twierdzili, że nie są właściwi do przejęcia nieruchomości a na późniejszych spotkaniach stwierdzili , że "nie wierzą , że nieruchomość chcemy wydać inwestorowi .  W dniu dzisiejszym na rozprawie, jednak nie mogli sobie niczego przypomnieć z tamtych dni ... a protokołów ze spotkań nie sporządzali ... i nie dziwię się... całe szczęście, że syn posiada zapisy ze spotkań utrwalone w formie elektronicznej ... ale czy tak powinno być ? Przecież to urzędnik powinien pomagać obywatelowi ...  " 

Postawa kierownictwa Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie jaka była i jest prezentowana w niniejszej sprawie  zaliczana jest przez nasz serwis do LISTY PRAKTK PATOLOGICZNYCH Urzędników Miasta Lublin.

Składając wyjaśnienia przed organem, Pan Dyrektor i Pani Naczelnik zasłaniali się niepamięcią . Nie pamiętali czy właściciele zwracali się do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o wyjaśnienie, komu i jak mogą wydać nieruchomość, i najważniejsze czy doszło do ustnego wydania nieruchomości . Urzędnicy ograniczyli się jedynie do stwierdzenia, że Zarząd Dróg i Mostów nie posiada pisma stwierdzającego iż do takiego wydania doszło. Nie chcieli również wypowiadać się jak przebiegały próby kontaktów z Zarządem Dróg i Mostów właścicieli nieruchomości. Wyjaśnienia całokształtu sytuacji nie ułatwiał również prowadzący rozprawę Dyrektor Lucjan Osiecki, uchylając pytania wykraczające poza wyjaśnienia świadków ściśle związane faktem czy do wydania nieruchomości doszło ustnie czy też nie.  

Z relacji przekazanych przez właścicieli i ich pełnomocnika nie dziwi chęć pominięcia tych istotnych szczegółów i luki w pamięci urzędników . Postawa i aroganckie zachowanie jakie prezentowali w kontaktach z właścicielami  nieruchomości jest cechą rozpoznawczą urzędników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie , dobrze , że tylko niektórych. 

Protokół z rozprawy administracyjnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dostępny będzie dla zarejestrowanych użytkowników 

Sprawą najprawdopodobniej zajmie się Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin

Jak nas poinformowali właściciele nieruchomości, zaproszenie do uczestniczenia w rozprawie w charakterze obserwatorów, zostało złożone na ręce Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Miasta Lublin Pani  Anny Morrow . Z uwagi na zbyt krótki termin, (zaproszenie trafiło do Pani Dyrektor na dzień przed rozprawą) , nie było możliwości  by pracownicy WAiK Urzędu Miasta Lublin pojawili się na rozprawie. Pani Dyrektor obiecała jednak, zainteresować się sprawą i przeanalizować protokół z rozprawy w odniesieniu do działań podejmowanych w sprawie przez urzędników Zarządu Dróg i Mostów miasta Lublin. Z niecierpliwością będziemy czekać na wnioski wydziału po lekturze protokołu . Ciekawi jesteśmy czy Wydział Audytu i Kontroli dostrzeże i podzieli zgłaszane zastrzeżenia i uwagi w stosunku do pracy i procedur - a właściwie ich braku w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie. 

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości pracy urzędników Zarządu Dróg i Mostów i do wyeliminowania zachowań PATOLOGICZNYCH. Kontaktując się wielokrotnie z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie mieliśmy okazję napotykać na kompetentnych urzędników, w co wielu mieszkańcom miasta Lublin jest ciężko uwierzyć.  

 

 

Czytaj również nasz artykuł:

Czy to brak kompetencji czy celowe współdziałanie Urzędników Miasta Lublin, obliczone na nie wypłacanie należnych właścicielom nieruchomości środków za przejmowane nieruchomości ?

Zarząd Dróg i Mostów przemówił ludzkim głosem

Mirosław Łuciuk Dyrektor czy Radny ?

Wyrok SKO w Lublinie w sprawie decyzji o lokalizacji zjazdów

Odpowiedzialność urzędników miasta Lublin za popełnione błędy

  

 

.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com