Skarga na Dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów dotyczy odmowy wyznaczenia terminu spotkania mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących wydania nieruchomości przez właścicieli .

 

 

Treść skargi :       

                                                                           

Do: 

Szanowny Pan Zdzisław Drozd 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Szanowny Panie Przewodniczący ,  

składam na Pana ręce skargę na działanie Dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów w osobie Pana Kazimierza Pidek oraz Mirosława Łuciuka w związku z odmową wyznaczenia spotkania mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących wydania nieruchomości przez właścicieli Państwa Czernickich , których jestem synem i pełnomocnikiem oraz wyjaśnienia obowiązujących procedur z tym faktem związanych oraz ewentualnym ich złamaniem.

O spotkanie zabiegam od 6 miesięcy  interweniowałem w tej sprawie u Sekretarza Miasta oraz w WydzialeAudytu i Kontroli UM Lublin . Po spotkaniu z Sekretarzem Miasta Lublin , zostałem zapewniony, że Zarząd Dróg i Mostów jest otwarty na spotkanie. Niestety moje prośby zostały zlekceważone.  

 

Sprawa którą poruszam związana jest ustaleniem stanu faktycznego i zajętego stanowiska przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie podczas mojego spotkania w 2013 roku w siedzibie ZDiM na ul. Krochmalnej , podczas którego wyraziłem wolę wydania nieruchomości objętej decyzją z klauzulą natychmiastowej wykonalności o realizacji inwestycji drogowej ( Decyzja 5/2013 z 04 kwietnia 2013) . 

W związku iż ustalenie stanu faktycznego zajętego stanowiska i złożonych oświadczeń woli ,  ma istotny wpływ na przebieg postępowania administracyjnego prowadzonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki , który nie może uzyskać od Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów jednoznacznego ustosunkowania się do zadawanych pytań , zwróciłem się z prośbą o organizację spotkania w którym przy pomocy zapisu spotkania , strony w nim uczestniczące mogły by jednoznacznie ustalić jego przebieg i zajęte stanowiska. ( Na wezwania organu prowadzącego, Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów udziela wymijających odpowiedzi , nie udziela  ich wcale lub udziela odpowiedzi niepełnych  - organ trzy- razy  wzywał ZDiM do udzielenia odpowiedzi ) . 

Postawa Dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów utrudnia dochodzenie przez właścicieli nieruchomości należnych im praw, jak również wskazuje na jednoznacznie na zmierzenie się przez ZDiM z popełnionymi błędami i przyznanie się do nich. 

Zachowanie Dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie jest sprzeczne z przepisami jak i normami przyjętymi w naszym mieście Lublinie. 

W związku z powyższym składam na ręce Pana przewodniczącego skargę na działanie Dyrektorów Zarządu Dróg i Mostów , które podważają zaufanie mieszkańców naszego miasta do organów i urzędników.

 

Z przykrością stwierdzamy jako mieszkańcy Lublina , że jest to zachowanie patologiczne mające potwierdzenie w relacjach innych mieszkańców miasta Lublina. 

 

Liczymy na zdecydowane działania Komisji Rewizyjnej by przerwać i zapobiec dalszemu lekceważeniu i łamaniu obowiązujących przepisów prawa przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów i podległych mu pracowników , urzędników działających w imieniu Prezydenta Miasta Lublin

 

                                                                                                                                            Czernicki Bartłomiej

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 

 

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2014-08-29T12:54:05Z

 

Podpis elektroniczny

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com