W dniu dzisiejszym, odbyła się Komisja. Poniżej zasadnicze tematy obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej pływalni na terenie Dzielnicy Tatary (druknr 1473-1).

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014rok (druk nr 1471-1).

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 RadyMiasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej (druk nr 1472-1).

 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (druk nr

1484-1).

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (druk nr 1485-1).

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” (druknr 1486-1).

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 344/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie współfinansowania

projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” (druk nr

 

1487-1).

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. Darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania

wieczystego i ustanowienia służebności gruntowej (druknr 1489-1).

9. Wniosek o wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Gęsiej (pismo Prezydenta

Miasta Lublin, znak: GD-NN-I.6823.71.2014).

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do sieci

„EuniverCities Network” (druk nr 1482-1).

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 656/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1497-1).

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. wyboru metody

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 1455-1).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste

(druk nr 1474-1).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (druk nr 1475-1).

15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie w rejonie ul. Metalurgicznej (druk nr 1476-

1).

16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8 (druk nr 1477-1).

17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Spadowej 8

(druk nr 1478-1).

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

położonych w Lublinie przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 8 (druk nr 1479-1).

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność

 

Gminy Lublin (druk nr 1490-1).

 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1491-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1491-1).

21. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1492-1).

22. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Kunickiego i ul. Nowy Świat w Lublinie (druk nr

1493-1).

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 1499-1).

 

24. Sprawy wniesione.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com