W czwartek 22 października 2015 r.  odbędzie się X sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji .

 Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w czwartek (22 października) w sali sesyjnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin. 
3. Zatwierdzenie protokołu IX sesji Rady Miasta. 
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
5. Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019: 
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019, 
które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 323-1). 
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu 
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku na kadencję 2016-2019 (druk nr 324-1). 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
6.1. zamiaru wzniesienia Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego na Wołyniu i Kresach Południowo- 
Wschodnich przez Nacjonalistów Ukraińskich (druk nr 170-1) – projekt mieszkańców; 
6.2. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 219/VIII/2015 Rady Miasta 
Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. (druk nr 329-1); 
6.3. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (druk nr 321-1); 
6.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 322-1); 
6.5. opłaty targowej (druk nr 340-1); 
6.6. opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (druk nr 330-1); 
6.7. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 
parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku (druk nr 334-1); 
6.8. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Be Healthy, Be Natural, Be Smart (Bądź 
zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry)” (druk nr 317-1); 
6.9. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin 
na lata 2015-2018 na realizację projektu pt „MICA – Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 
(druk nr 318-1); 
6.10. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” 
(druk nr 319-1); 
6.11. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin 
na lata 2015-2016 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Creating 
a Good Local Economy through procurement” (druk nr 320-1); 
6.12. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin 
na lata 2015-2016 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „2nd Chance” 
(druk nr 331-1); 
6.13. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin 
na lata 2015-2016 na realizację projektu pt. „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” (druk nr 332-1); 
6.14. zmiany uchwały nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” 
(druk nr 338-1); 
6.15. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. (druk nr 339-1); 
6.16. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Lublinie 
przy ul. 1 Maja 4a (druk nr 327-1); 
6.17. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin 
(druk nr 345-1); 
6.18. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 346-1); 
6.19. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 347-1); 
6.20. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 348-1); 
6.21. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 313-1) 
– projekt grupy radnych; 
6.22. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 335-1); 
6.23. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 336-1); 
6.24. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin w rejonie Zemborzyc (druk nr 326-1); 
6.25. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część II dla obszaru położonego w rejonie ulicy Berylowej (druk nr 351-1); 
6.26. przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 349-1); 
6.27. ustanowienia pomników przyrody oraz nadania numerów pomnikom przyrody w Gminnym 
Rejestrze Pomników Przyrody uchwalonym uchwałą nr 598/XXIV/2012 z dnia 18 października 
2012 r. (druk nr 316-1); 
6.28. przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane na terenie Miasta Lublin (druk nr 315-1); 
6.29. przyjęcia Strategii Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin do 2020 roku (druk 
nr 325-1); 
6.30. ustanowienia dnia 1 lipca „Dniem Unii Lubelskiej” (druk nr 341-1) – projekt grupy radnych; 
6.31. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 333-1); 
6.32. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego dotyczącego 
edukacji, oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu na lata 2014- 
2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (druk nr 337-1);

6.33. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw 
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy 
Lublin na rok akademicki 2015/2016 (druk nr 342-1); 
6.34. uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 (druk nr 352-1); 
6.35. zmiany statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 353-1).


7. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 314-1). 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez radnych Rady Miasta. 
9. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 197 
(druk nr 350-1). 
10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 328-1). 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2014/2015, w tym o wynikach: 
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki sześcioletniej szkoły podstawowej, 
egzaminów przeprowadzanych w ostatnim roku nauki w trzyletnim gimnazjum, egzaminu maturalnego 
w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym oraz czteroletnim 
technikum; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra 
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 343-1). 
12. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin 
i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 22 sierpnia – 9 października 2015 r. oraz informacja 
o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników 
Urzędu Miasta Lublin w dniach 9-22 października 2015 r. (druk nr 344-1). 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie obrad.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com