Właściciele wywłaszczonej nieruchomości zwrócili się do Prezydenta Miasta Lublin  z wnioskiem o wyrażenie chęci zawarcia ugody administracyjnej co do wysokości odszkodowania. Jak miasto traktuje takie prośby, czy jest otwarte na dialog z mieszkańcami ? Tego dowiemy się już wkrótce.  Ugoda administracyjna jest jednym rozwiązań  dla właścicieli nieruchomości wywłaszczonych nieruchomości pod inwestycje drogowe. Może ona skrócić czas całego postępowania. Jednak by się tak stało istotna jest dobra wola Prezydenta Miasta i oczywiście rozsądek właścicieli. 

W imieniu Prezydenta miasta Lublin odpowiedzi będzie udzielał Dyrektor Wydziały Geodezji Andrzej Jedziniak. Czy mieszkańcy będą mogli liczyć na otwartość miasta znalezienia ugodowego sposobu porozumienia z właścicielami? Mamy nadzieję, zgodnie ze ślubowaniem jakie złożył w dniu dzisiejszym Pan Prezydent jest otwarte na prośby mieszkańców. Sprawę będziemy monitorować.

Dopuszczalność zawarcia ugody administracyjnej

Dopuszczalność zawarcia ugody administracyjnej przewidziana została w art. 114 Kpa, zgodnie z którym w sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę , jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się możliwości zawarcia ugody administracyjnej przepis prawa.

W myśl przyjętego rozwiązania ugoda może być zawarta wyłącznie w sprawie administracyjnej załatwianej w w formie decyzji administracyjnej. (wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 1983 r, sygn . akt SA 297/83) . Stosownie do przepisu art. 114 Kpa zawarcie ugody administracyjnej nie jest dopuszczalne , gdy sprzeciwia się temu przepis prawa. Przepisy ustaw szczególnych wyłączają niekiedy wprost możliwość zawarcia ugody w niektórych kategoriach spraw (np. art 118 ust 2 ugn wyłącza możliwość zawarcia ugody w postępowaniu wywłaszczeniowym). W tym kontekście należy stwierdzić, iż brak jest przesłanek uniemożliwiających zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy stronami w sprawie ustalenia odszkodowania .

Nie stoi temu bynajmniej na przeszkodzie art. 118 ust 2 ugn, który odnosi się jedynie do postępowania wywłaszczeniowego. Zgodnie z treścią art. 115 Kpa ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej , przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze , do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie. Przepis ten ustanawia przesłankę okresu, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ugoda może być zawarta w okresie od daty wszczęcia postępowania w danej instancji do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Powyższa reguła znajduje w pełni zastosowanie w sprawach o ustalenie odszkodowania. Tym samym ugoda administracyjna może zostać zawarta zarówno przed organem pierwszej , jak i drugiej instancji. Wszystkie powyższe przesłanki są spełnione i brakuje jedynie najważniejszej przesłanki o którą wnieśli właściciele nieruchomości .

 

W myśl art. 116 par. 1 Kpa organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody , jeżeli złożą zgodne oświadczenia o zamiarze jej zawarcia.

W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w myśl par. 1, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji (art.116 par. 2)

Złożenie zgodnego oświadczenia o zamiarze zawarcia ugody zobowiązuje organ do odroczenia wydania decyzji i wyznaczenia stronom terminu zawarcia ugody. 

Pierwszym krokiem do zawarcia ugody administracyjnej jest wyrażenie zgodnej woli , która będzie mogła być podstawą do podjęcia następnych działań i rozmów w sprawie.

 

 

 

.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com